ประชุมกำนันและผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนธันวาคม

วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ มอบหมายนางนิสา วานิช นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ เข้ารวมประชุมกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อแจ้งข้อราชการ นโยบาย แผนงานและโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆตลอดจนนโยบายของรัฐบาล พร้อมด้วยการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้นำ อช.ดีเด่น และแนะนำตัวลูกจ้างฯโครงการโคก หนอง นา โมเดล ให้กับกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 8 times, 1 visits today)