กิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือป้องกันและต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น

วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ เข้าร่วมกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ด้วยรัฐบาลไทย สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนกำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งกำหนดจัดงานพร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมอำเภอศรีเทพ ชั้น๒ ที่ว่าการอำเภอศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

(Visited 7 times, 1 visits today)