เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ

วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ มอบหมาย นางสาวณัฐพร พุทธวงค์นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และ นางสาวกนกวรรณ อุ่นเรือน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ณ วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 61 times, 1 visits today)