ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 8 times, 1 visits today)