การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ น.
นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ มอบหมาย นางสาวณัฐพร พุทธวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ประชุมสร้างความเข้าใจตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้กับคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่ 13 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 30 times, 1 visits today)