ประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ ร่วมประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ( ไตรมาศ 3-4 ) และ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้กิจกรรม“พช.พาแชร์ แลงานพัฒนาชุมชน” เพื่อให้การทำงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 10 times, 1 visits today)