กิจกรรมถอดบทเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด

เข้าชม 5 ครั้ง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ มอบหมาย นางสาวณัฐพร พุทธวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือน ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามตัวชี้วัดของกระทรวงมหาดไทย ประเมินความสุขมวลรวม(GVH) และ จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่1 ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 5 times, 1 visits today)