รับโล่และใบประกาศเกียรติโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge – Based OTOP) จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางบุญธรรม แสนภูมิ [...]

อ่านต่อ