ประชุมแนวทางการขับเครื่อนโครงการ/กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3 – 4

วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นางธนพร ศรีบุญเรือง [...]

อ่านต่อ

การขอพักชำระหนี้กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ศรีเทพเมืองประวัติศาสตร์ วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09. [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการอำเภอศรีเทพให้คำปรึกษาแก่กลุ่มสตรีเรื่องการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน เงินทุนประเภทเงินทุนหมุนเวียน

ศรีเทพเมืองประวัติศาสตร์ วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 09. [...]

อ่านต่อ