ข่าวประชาสัมพันธ์

นางธนพร ศรีบุญเรือง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอศรีเทพ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน