โครงสร้างบุคคลากร

นายนิรันดร์ โคตรธรรม

พัฒนาการอำเภอศรีธาตุ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.ศรีธาตุ ต.ตาดทอง

นายธีรานนท์ ศรีแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.จำปี

นายไพทูรย์ สีลาโคตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบ ต.นายูง ต.หนองนกเขียน ต.หัวนาคำ

อาสาพัฒนา รุ่น 71
รับผิดชอบ ต.บ้านโปร่ง

(Visited 463 times, 1 visits today)