หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดนครพนม ปี 2558 (บ้านสามผง หมู่ 9 ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม)

เข้าชม 164 ครั้ง


หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดนครพนม ปี 2558
(บ้านสามผง หมู่ 9 ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม)

๑) ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน
บ้านสามผง ตั้งขึ้นเมื่อประมาณกลางรัชกาลที่ ๓ คือประมาณระหว่าง พ.ศ. ๒๓๘๐-๒๓๘๕ หรือประมาณ ๑๕๙ – ๑๗๐ ปีมาแล้ว ซึ่งเป็นเวลาหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) ทำสงครามปราบเจ้าอนุวงศ์แห่งกรุงเวียงจันทร์ (พ.ศ.๒๓๖๙-๒๓๗๑)แล้วยุบความเป็นประเทศราชลงมาเป็นหัวเมืองขึ้นกรุงรัตนโกสินทร์ ประมาณ ๑๐ ปี บุรพชนที่อพยพมาก่อตั้งชุมชนบ้านสามผงเป็นเชื้อสายชาวเวียงจันทร์ ติดตามผู้นำเพื่อหนีภัยการเมืองสมัยพระวรปัญญา การคมนาคมสมัยนั้นอาศัยลำน้ำสงครามเป็นหลัก ชาวบ้านบางส่วนได้อพยพมาตามลำน้ำสงคราม พอมาถึงที่ตั้งหมู่บ้านซึ่งเป็นที่สูงน้ำท่วมไม่ถึงห่างจากลำน้ำสงครามประมาณ ๒ กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านเป็นทุ่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์ใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ได้เป็นอย่างดี ทางทิศตะวันตก มีป่าไม้ดงดิบซึ่งมีไม้นานาพันธุ์มีผลไม้ป่าหลายชนิดอุดมสมบูรณ์มาก ทางทิศเหนือเป็นโคกป่าไม้ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างมากมาย ทางทิศใต้มีป่าไม้เป็นสันโนนยาวตามลำน้ำสงครามซึ่งชาวบ้านเรียกว่า สันโนนชาดเพราะมีป่าไม้ชาดเป็นจำนวนมาก และมีหนองน้ำ ๓ แห่งอยู่รอบๆ หมู่บ้าน

๒) รูปแบบของระบบสารสนเทศที่หมู่บ้านใช้
ด้วยการรวบรวมข้อมูลภายในหมู่บ้าน และจัดประเภทข้อมูลที่หมู่บ้านมีจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อจัดทํารูปแบบสารสนเทศที่หมู่บ้านต้องการ ดังนี้
– ศูนย์ข้อมูล ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ของหมู่บ้านฯ
– จัดทำเอกสาร แผ่นพับ ข้อมูลต่าง ๆ เช่น แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาตำบล ข้อมูลอาชีพ
ข้อมูลประชากร บันทึกภูมิปัญญา ข้อมูลด้านอื่น ๆ
– จัดทำบอร์ด/ป้ายแสดงข้อมูล แผนที่หมู่บ้าน แผนภาพ
– จัดทำสื่อทางอินเตอร์เน็ต, เว๊บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม
– เฟสบุ๊คหมู่บ้านสามผง
๓) รูปแบบการเผยแพร่และการดูแลรักษา
๓.๑ หมู่บ้าน นำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านเผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
๓๒ หมู่บ้าน ประสานหน่วยงานและองค์กรในชุมชน ให้มารองรับการดำเนินงานระบบสารสนเทศชุมชนที่พัฒนาขึ้น เพื่อบำรุงรักษาให้ระบบสารสนเทศมีความต่อเนื่องและยั่งยืน
๓.๓ หมู่บ้านจัดทำป้ายแสดงข้อมูล , แผนที่ของหมู่บ้าน เพื่อให้คนในชุมชนและผู้ที่เข้ามาในหมู่บ้านได้รับทราบข้อมูลของหมู่บ้าน
๓๔ จัดทำเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ ของหมู่บ้าน รวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการนำ
ข้อมูลไปใช้ เช่น แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาตำบล ข้อมูลอาชีพ ข้อมูลประชากร บันทึกภูมิปัญญา ข้อมูลด้านอื่น ๆ เป็นต้น
๔) ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานตามโครงการฯ ประสบความสำเร็จ
๔.๑  ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถ ให้ความร่วมมือดี
๔.๒  ชาวบ้านมีความรักความสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อกัน พึ่งพาอาศัยกัน ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน
๔.๓ หน่วยงานราชการและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีการบูรณาการ กิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมชองหมู่บ้าน/ชุมชน
๔.๔ มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน ที่เป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลา ทำให้
ประชาชนเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ง่าย
๔.๕ มีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
๔.๖ มีข้อมูล จปฐ., กชช.๒ค, แผนชุมชน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ(อาชีพ) ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นข้อมูลสารสนเทศ (Information) ของชุมชนและนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน เข้าสู่ระบบแผนชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่นต่อไป

สรุปผลการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๘
บ้านสามผง หมู่ที่ ๙ ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

 

 

(Visited 164 times, 1 visits today)