ศรีสงคราม สร้างสังคมอุดมสุข

เข้าชม 367 ครั้ง

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ
นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข”
โดยการบูรณาการทุกภาคส่วน “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ความเป็นมา

ตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม จึงกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อพัฒนาประเทศจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และประชาชนมีความสุข โดยให้น้อมนำ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตให้เกิดความสมดุลและสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและรู้เท่าทันโลก โดยยึดทางสายกลางบนพื้นฐานความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความรอบรู้ รอบคอบ มีภูมิคุ้มกันและมีคุณธรรม

เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาล จังหวัดนครพนม ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดไว้ว่า “เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ – ตะวันออก” กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ประเด็น ซึ่งประเด็นที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จเกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับความสุขของคนนครพนมเพิ่มขึ้นและจากการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2561 ของจังหวัดนครพนม มีครัวเรือนอาศัยอยู่จริงในเขตชนบท จำนวน 166,831 ครัวเรือน และมีครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 22 “รายได้ของคนในครัวเรือนต่ำกว่า 38,000 บาท/คน/ปี” จำนวน 453 ครัวเรือน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตของคนนครพนมที่รอการแก้ไขและยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น จังหวัดนครพนมจึงได้จัดทำโครงการ “นครพนมสร้างสังคมอุดมสุข” ขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จังหวัดนครพนมจึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการนครพนมสร้างสังคมอุดมสุข จำนวน 4 ระดับ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการโครงการนครพนมสร้างสังคมอุดมสุข ประจำปี 2562
(ตามคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 107/2562 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562) 

1)คณะกรรมการโครงการนครพนมสร้างสังคมอุดมสุขระดับจังหวัด (ทีมสร้างสุขจังหวัด)
มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) พิจารณาเห็นชอบโครงการ เป้าหมาย และกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
(2) บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องตามแนวทางประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์
(3) ติดตามความก้าวหน้าและนำเสนอผลในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดทุกเดือน รวมถึง รายงานให้ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการขจัดความยากจนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดทราบ
(4) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสร้างสังคมอุดมสุข ระดับอำเภอ และทีมสร้างสังคมอุดมสุข ระดับตำบลและหมู่บ้าน
(5) จัดตั้งกองทุนนครพนมอุดมสุขระดับจังหวัดพร้อมกำหนดแนวทางบริหารจัดการ
(6) สรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการดำเนินงานตามโครงการฯ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน

2)คณะกรรมการโครงการนครพนมสร้างสังคมอุดมสุขระดับอำเภอ (ทีมสร้างสุขอำเภอ)
มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) สร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน
(2) บูรณาการและประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานราชการและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อกำหนดรูปแบบการบริหารงานและวางแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการร่วมกัน
(3) ติดตามความก้าวหน้าทุกเดือน และนำเสนอผลความก้าวหน้าให้ที่ประชุมทราบ
(4) วิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดแนวทางการบูรณาการและสนับสนุนช่วยเหลือที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของอำเภอ และสรุปผลการดำเนินงาน ถอดบทเรียนการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการโครงการนครพนมสร้างสังคมอุดมสุขระดับจังหวัดทราบทุกเดือน
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3)คณะกรรมการโครงการนครพนมสร้างสังคมอุดมสุขระดับตำบล (ทีมสร้างสุขตำบล)
มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) เป็นชุดปฏิบัติการในพื้นที่ ในการสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมคัดกรองและรับรองข้อมูลครัวเรือนที่ประสบความเดือดร้อนและยากจน (กรณีตกสำรวจจากข้อมูล จปฐ. ปี 2561 และผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) และตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ปี 2561 ด้านรายได้ (ต่ำกว่า 38,000 บาท/คน/ปี) เพื่อจำแนกสถานะสมาชิกในครัวเรือนเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มครัวเรือนที่มีศักยภาพและสามารถพัฒนาตนเองได้ 2. กลุ่มครัวเรือนที่ต้องให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ 3. กลุ่มครัวเรือนที่ไม่ต้องการขอรับความช่วยเหลือรวมถึงครัวเรือนที่เสียชีวิตและย้ายถิ่นฐาน
(2) เป็นชุดปฏิบัติการในพื้นที่ ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่ทีมสร้างสุขระดับหมู่บ้าน/ครัวเรือนเป้าหมายให้เข้าใจวิถีชีวิต และสภาพปัญหาที่ครัวเรือนประสบอยู่ และกำหนดแนวทางแก้ไขเป็นรายคนในครัวเรือน พร้อมจัดทำแผนพัฒนาชีวิต
(3) จัดทำสมุดบันทึกการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเป้าหมาย (Family Folder) ผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
(4) ติดตาม ให้การสนับสนุน ให้กำลังใจทีมสร้างสุขระดับหมู่บ้าน/ครัวเรือนเป้าหมายและบันทึกความก้าวหน้าใน Family Folder
(5) รวบรวมและส่งข้อมูลบัญชีสร้างสุขคนนครพนม ประจำปี 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากเวทีประชาคม ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นและคณะกรรมการโครงการนครพนมสร้างสังคมอุดมสุขระดับอำเภอ
(6) ประสานองค์กรปกครองท้องถิ่น หรือภาคีการพัฒนาจัดทำแผนสนับสนุนช่วยเหลือตามแผนชีวิตของครัวเรือนเป้าหมายและรายงานคณะกรรมการโครงการนครพนมสร้างสังคมอุดมสุข ระดับอำเภอ
(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4)คณะกรรมการโครงการนครพนมสร้างสังคมอุดมสุขระดับหมู่บ้าน (ทีมสร้างสุขหมู่บ้าน)
มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) เป็นชุดปฏิบัติการในพื้นที่ ในการการจัดเวทีประชาคมคัดกรองและรับรองข้อมูลครัวเรือนที่ประสบความเดือดร้อนและยากจน (กรณีตกสำรวจจากข้อมูล จปฐ. ปี 2561 และผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) และตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ปี 2561 ด้านรายได้ (ต่ำกว่า 38,000 บาท/คน/ปี) เพื่อจำแนกสถานะสมาชิกในครัวเรือนเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มครัวเรือนที่มีศักยภาพและสามารถพัฒนาตนเองได้ 2. กลุ่มครัวเรือนที่ต้องให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ 3. กลุ่มครัวเรือนที่ไม่ต้องการขอรับความช่วยเหลือรวมถึงครัวเรือนที่เสียชีวิตและย้ายถิ่นฐาน
(2) จัดทำสมุดบันทึกการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเป้าหมาย (Family Folder) ผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
(3) สร้างกระบวนการเรียนรู้แก่ครัวเรือนเป้าหมายให้เข้าใจสภาพปัญหาที่ครัวเรือนประสบอยู่ และกำหนดแนวทางแก้ไขเป็นรายคนในครัวเรือนหรือจัดทำแผนชีวิต
(4) ให้การสนับสนุน ให้กำลังใจและประสานให้ครัวเรือนเป้าหมายได้รับความช่วยเหลือหรือยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางที่กำหนดในแผนชีวิตและบันทึกใน Family Folder
(5) รวบรวมและส่งข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายที่ผ่านการรับรองจากเวทีประชาคม ให้องค์กรปกครองท้องถิ่น คณะกรรมการโครงการสร้างสังคมอุดมสุขระดับตำบลและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง
(6) รายงานผลการดำเนินงานให้ทีมสร้างสุขตำบลทราบ ทุกเดือน
(7) จัดตั้งกองทุนนครพนมอุดมสุขระดับหมู่บ้านตามความพร้อมและบริหารจัดการตามแนวทางที่กำหนดด้วยความเรียบร้อย
(8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

แบบฟอร์มโครงการ “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข”

 1. สมุดบันทึกการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเป้าหมาย (Family Folder)ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ประจำปี 2563 “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข” จังหวัดนครพนม
  ส่วนที่ 1
 2. แบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  โดยมีเอกสารประกอบการยื่นเรื่อง ดังนี้
  1) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  3) ภาพถ่ายประกอบการเยี่ยมบ้าน จำนวน 2 – 3 รูป
  4) สำเนาบัญชีธนาคาร (ทุกธนาคาร) จำนวน 1 ฉบับ
  5) สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  ติดต่อผู้รับผิดชอบ โทร. 042-511022, 042-511506

การให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตามโครงการ “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข”
โดยทีมสร้างสุขจังหวัดนครพนม และ ทีมสร้างสุขอำเภอศรีสงคราม

การให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตามโครงการ “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข”
โดยทีมสร้างสุขอำเภอศรีสงคราม

คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอศรีสงคราม ลงพื้นที่ให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมาย และมอบสิ่งของ เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ พันธ์ผักสวนครัวให้กับครอบครัวนางถวิล ขริบบุรินทร์ ราษฎรบ้านปฏิรูป ม.5 ต.ศรีสงคราม

คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอศรีสงคราม ลงพื้นที่ให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมาย และมอบสิ่งของ เช่น มุ้ง พันธ์ุผักสวนครัวให้กับครอบครัวนางปราณี เสือนาค ราษฎรบ้านปฏิรูป ม.5 ต.ศรีสงคราม

ทีมสร้างสุขตำบลบ้านเอื้อง สนับสนุนครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการนครพนมสร้างสังคมอุดมสุข เข้ารับการฝึกอาชีพ การเพาะเห็ดนางฟ้าในท่อซีเมนต์ ตามโครงการสัมมาชีพชุมชน ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 15 ต.บ้านเอื้อง

ทีมสร้างสุขตำบลบ้านเอื้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามครัวเรือน นางปานใจ  คะสุดใจ บ้านเลขที่ 30 หมู่ 15 บ้านเซียงเซา ต.บ้านเอื้อง  ในการดำเนินกิจกรรมลดรายจ่าย (ปลูกผักสวนครัว) และกิจกรรมเพิ่มรายได้ (การเพาะเห็ดนางฟ้าในท่อซีเมนต์) ครัวเรือนตามโครงการนครพนมสร้างสังคมอุดมสุข ณ บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 15 ต.บ้านเอื้อง

ทีมสร้างสุขตำบลสามผง ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชต.สามผง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามครัวเรือน นายธนชิต  โมธรรม บ้านเลขที่ 182 ม.13 บ้านศรีเวินชัย ต.สามผง รวมถึงการเก็บข้อมูลเพื่อขอรับการสนับสนุนของครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการนครพนมสร้างสังคมอุดมสุข ในการช่วยเหลือผู้ป่วยทางจิต  ณ บ้านศรีเวินชัย หมู่ที่ 13 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

ทีมสร้างสุขตำบลสามผง สนับสนุนครัวเรือนเป้าหมาย นางวนิดา  ติยะบุตร บ้านเลขที่ 157 ม.9 บ้านสามผง ต.สามผง ตามโครงการนครพนมสร้างสังคมอุดมสุข เข้ารับการฝึกอาชีพการเลี้ยงไก่-เป็ด และปลา โดยได้รับการช่วยเหลือพันธ์ุสัตว์จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม และประมงอำเภอศรีสงคราม ในการนี้ทางผู้นำชุมชนได้มอบพันธ์ุไก่พื้นเมืองให้ด้วย  ณ บ้านสามผง หมู่ที่ 9 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม


ทีมสร้างสุขตำบลท่าบ่อสงคราม  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามครัวเรือน นายไสว   สิงห์งอย บ้านเลขที่ 22/1 ม.3 บ้านดอนแดง ต.ท่าบ่อสงคราม  รวมถึงการเก็บข้อมูลเพื่อขอรับการสนับสนุนของครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการนครพนมสร้างสังคมอุดมสุข   ณ บ้านดอนแดง หมู่ที่ 3 ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม


ทีมสร้างสุขตำบลบ้านเอื้อง สนับสนุนครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการนครพนมสร้างสังคมอุดมสุข โดยมอบเงินช่วยเหลือ นายคัญชิต  ประสงค์ดี บ้านเลขที่ 125 ม.13 บ้านก่อ ต.บ้านเอื้อง จากกองทุนสวัสดิการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.) ณ บ้านก่อ หมู่ที่ 13 ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม


ทีมสร้างสุขตำบลนาคำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามครัวเรือน นายสี   รังสี  บ้านเลขที่ 74 ม.10 บ้านโพนงาม ต.นาคำ  รวมถึงการเก็บข้อมูลเพื่อขอรับการสนับสนุนของครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการนครพนมสร้างสังคมอุดมสุข   ณ บ้านโพนงาม หมู่ที่ 10 ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม


ทีมสร้างสุขตำบลบ้านเอื้อง  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามครัวเรือน นางสุภา  อินทริง บ้านเลขที่ 134 ม.11 บ้านหนองผือ ต.บ้านเอื้อง  รวมถึงการเก็บข้อมูลเพื่อขอรับการสนับสนุนของครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการนครพนมสร้างสังคมอุดมสุข   ณ บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11 ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

(Visited 367 times, 1 visits today)