รายงานผลข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน กชช.2ค ปี 2562

เข้าชม 72 ครั้ง


1. ระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน ปี 2562 ระดับอำเภอ

2. ลำดับตัวชี้วัดที่มีปัญหา ปี 2562 ระดับอำเภอ

3. รายงานร้อยละของหมู่บ้านที่ได้ 1 คะแนน (ปัญหามาก) ของแต่ละตัวชี้วัด

4. รายงานร้อยละของหมู่บ้านในแต่ละระดับปัญหาของแต่ละตัวชี้วัด

5. สภาพปัญหาจำแนกตามตัวชี้วัด ปี 2562 ระดับอำเภอ

6. ภาคผนวก 1 ข้อมูลกิจกรรมการพัฒนาชุมชน

7. ภาคผนวก 2 ข้อมูลสำหรับข้อมูลกลาง

8. สัดส่วนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้

9. จำนวนหมู่บ้านตามระดับการพัฒนา

10. สรุปข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2562 ระดับอำเภอ

(Visited 72 times, 1 visits today)