นางรัชฎา ภูเม็ด ปราชญ์ชุมชนด้านการปลูกผักปลอดภัย

เข้าชม 39 ครั้ง

ข้อมูลทั่วไป

1) ชื่อ  นางรัชฎา    นามสกุล    ภูเม็ด

2) ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 98 บ.หนองบาท้าว หมู่ 2 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

3) โทรศัพท์    06 5329 6070

ความรู้ทักษะด้านอาชีพ

  1. ปลูกผักสวนครัว
  2. ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
  3. ทำฮอร์โมนไข่
  4. ทำถ่านไบโอชาร์
  5. เลี้ยงโค-กระบือ
  6. ทำนา
  7. สวนยางพารา

ครัวเรือนประสบผลสำเร็จในการประกอบสัมมาชีพสามารถเป็นแบบอย่างได้มีการประกอบอาชีพเสริมหลังฤดูทำนา  ดังนี้

– ปลูกผักสวนครัวปลอดภัย

– ทำถ่านไบโอชาร์

– เลี้ยงโค-กระบือ

– ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

(Visited 39 times, 1 visits today)