คลัง Video พช.ศรีสงคราม

เข้าชม 47 ครั้ง

สื่อวิดีทัศน์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี และสื่อการเรียนรู้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี บ้านสามผง หมู่ที่ 9 ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม

มหัศจรรย์ วิถีถิ่น วิถีไทย – บ้านศรีเวินชัย

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 4,6 ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านดอนสมอ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

รายการลุยสยาม ตอน ภูมิปัญญาผ้าย้อมขี้ควาย บ้านดอนสมอ ม.1,7 ตำบลท่าบ่อสงคราม
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ชุมชนทั่วไทย ตอน ปลาส้มนครพนม บ้านท่าบ่อ ม.4,6 ตำบลท่าบ่อสงคราม
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

สูตรสุขจากชุมชน ตอน ปลาส้ม ชุมชนบ้านท่าบ่อ หมู่ 4,6 ตำบลท่าบ่อสงคราม
อำเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” จังหวัดนครพนม ประจำปี 2559

#กล้าลองกล้าลุย ช่อง 7 แหล่งปลูกแตงโมแห่งใหญ่ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (คุณเตือนใจ บุพศิริ : แตงโมไร้เมล็ด)

 

สื่อส่งเสริมจริยธรรม ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ตอน จริยธรรมพลังแห่งความสำเร็จ

ผลงานชนะเลิศ : ทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำ

ผลงานรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 : จริยธรรมพลังแห่งความสำเร็จ

ผลงานรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 : พช. จำขึ้นใจ

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คลิปที่ 1 กรมการพัฒนาชุมชนกับการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ

คลิปที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือน 4.0

คลิปที่ 3 ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนกับการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

คลิปที่ 4 แก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

คลิปที่ 5 คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น

 

(Visited 47 times, 1 visits today)