ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) คืออะไร

เข้าชม 50 ครั้ง

ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค)

ความหมายและที่มาของข้อมูล กชช.2ค

ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (กชช. 2ค) คือ ข้อมูลในระดับหมู่บ้านที่แสดงให้เห็นสภาพทั่วไปและสภาพปัญหาของหมู่บ้านชนบทด้านต่าง ๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สุขภาพและอนามัย ความรู้และการศึกษา การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน สภาพแรงงาน ยาเสพติด และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นข้อมูลที่จัดเก็บทุกหมู่บ้านในชนบทเป็นประจำทุก 2 ปี

คำว่า “กชช. 2ค” มักเป็นคำถามสำหรับนักพัฒนารุ่นหลังว่า มีความหมายอย่างไร

“กชช. 2ค” เป็นหนึ่งในรหัสของชุดข้อมูลที่นักพัฒนาชนบท อาทิ นายโฆสิต ปันเปี่ยมรัษฏ์ และ ดร.ธเนตร นรภูมิพิพัชน์ ที่ได้ริเริมจัดทำข้อมูลพื้นฐานระดับต่างๆ ขึ้น โดยนำคำว่า “กชช.” มาจาก “คณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ” ซึ่งประกอบด้วยชุดข้อมูล ดังนี้

กชช. 2ก หมายถึง “รายชื่อทำเนียบหมู่บ้านยากจนจำนวน 12,555 หมู่บ้าน ที่ได้ประกาศไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5”

กชช. 2ข หมายถึง “ข้อมูลระดับอำเภอ ปี 2526 และ 2528 ขณะนี้ไม่มีการจัดทำ”

กชช. 2ค หมายถึง “ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมระดับหมู่บ้าน” ดังนั้น คำว่า “กชช. 2ค” จึงไม่มีความหมายโดยตัวเอง ซึ่งแตกต่างจากคำว่า “จปฐ.” ซึ่งเป็น คำย่อของ “ความจำเป็นพื้นฐาน”

หลักการของข้อมูล กชช.2ค

ข้อมูล กชช. 2ค เป็นข้อมูลที่ต้องดำเนินการจัดเก็บทุก 2 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2530 โดยการจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์จากผู้นำท้องถิ่นในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด ตามลำดับ

วัตถุประสงค์ของข้อมูล กชช.2ค

 1. เพื่อใช้ข้อมูล กชช. 2ค เป็นเครื่องมือในการสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านทั่วประเทศ สำหรับการวางแผน การกำหนดนโยบายและเป็นข้อมูลการประเมินผลการพัฒนาโดยส่วนรวม
 2. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล กชช. 2ค ในการวางแผนการติดตามและประเมินผลการพัฒนาชนบท
 3. เพื่อใช้ระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน/ชุมชน จากข้อมูล กชช. 2ค กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาของแต่ละจังหวัด อำเภอ และตำบล

ตัวชี้วัดข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2562  ประกอบด้วย 7 หมวด 33 ตัวชี้วัด

หมวดที่ 1. โครงสร้างพื้นฐาน

 1. ถนน
 2. น้ำดื่ม
 3. น้ำใช้
 4. น้ำเพื่อการเกษตร
 5. ไฟฟ้า
 6. การมีที่ดินทำกิน
 7. การติดต่อสื่อสาร

หมวดที่ 2. สภาพพื้นฐานฐานทางเศรษฐกิจ

 1. การมีงานทำ
 2. การทำงานในสถานประกอบการ
 3. ผลผลิตจากการทำนา
 4. ผลผลิตจากการทำไร่
 5. ผลผลิตจากการทำการเกษตรอื่นๆ
 6. การประกอบอุตสาหกรรม
 7. การได้รับประโยชน์จากการมีสถานที่ท่องเที่ยว

หมวดที่ 3. ด้านสุขภาวะและอนามัย

 1. ความปลอดภัยในการทำงาน
 2. การป้องกันโรคติดต่อ
 3. การกีฬา

หมวดที่ 4. ด้านความรู้และการศึกษา

 1. ระดับการศึกษาของประชาชน
 2. อัตราการเรียนต่อของประชาชน
 3. การได้รับการศึกษา

หมวดที่ 5. ด้านการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน

 1. การมีส่วนร่วมของชุมชน
 2. การรวมกลุ่มของประชาชน
 3. การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
 4. การเรียนรู้โดยชุมชน
 5. การได้รับการคุ้มครองทางสังคม

หมวดที่ 6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. คุณภาพดิน
 2. การใช้ประโยชน์ที่ดิน
 3. คุณภาพน้ำ
 4. การปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น
 5. การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 7. ด้านความเสี่ยงของชุมชนและภัยพิบัติ

 1. ความปลอดภัยจากยาเสพติด
 2. ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ
 3. ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน

 

 

 

(Visited 50 times, 1 visits today)