ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๑๖.๔/ว ๒๙๐ ลว ๑ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่องประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ฉบับที่ ๒)

ด่วนที่สุด ที่ นพ.0019/ว2403 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เรื่อง การดำเนินโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล กิจกรรมหลักยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้าไทยสู่สากล (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)