🚨พช.ศรีสงคราม➡️ “เอามื้อสามัคคี” ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” บ้านเหล่า หมู่ 4 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม🚨

🚨พช.ศรีสงคราม➡️ พัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านอีอูด หมู่ 10 ต.นาเดื่อ สร้างกลไกขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินในการแก้ไขปัญหายาเสพติด🚨

🚨พช.ศรีสงคราม➡️ขับเคลื่อนกิจกรรมการนำลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา รณรงค์ผ่านบุคคลต้นแบบ ขยายผลทุกส่วนราชการ หนุนสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชน

🚨พช.ศรีสงคราม➡️ “เอามื้อสามัคคี” ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” บ้านอ้วน หมู่ 4 ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม🚨

🚨พช.ศรีสงคราม : ติดตามความก้าวหน้า ตรวจเยี่ยมพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” พื้นที่แปลง บ้านดงน้อย หมู่ 16 ต.สามผง🚨

🚨 พช.ศรีสงคราม : ประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ) ผลิตภัณฑ์เด่นและทดสอบโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (ครั้งที่ 1 : ค้นหาผู้ประกอบการชุมชน) บ้านสามผง หมู่ 9 ตำบลสามผง ดำเนินการวันที่สาม)🚨

🚨 พช.ศรีสงคราม : ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดนครพนม ประจำปี 2564 และมอบทุนอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดนครพนม 🚨

🚨พช.ศรีสงคราม : ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ อำเภอศรีสงคราม ครั้งที่ 1/2564 ทบทวนและคัดเลือกคณะกรรมการระดับอำเภอ พร้อมอนุมัติเงินสนับสนุนหมู่บ้านเป้าหมาย โครงการเชิดชูเกียรติฯ ปี 2564🚨