>พช.ศรีสงคราม : ฝึกทักษะการทำหมูแดดเดียว สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน สร้างความมั่นคงทางอาหาร บ้านภูกระแต หมู่ 12 ตำบลนาคำ เพิ่มมูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

>พช.ศรีสงคราม “เอามื้อสามัคคี” ผสานครัวเรือนต้นแบบ ครอบครัวพัฒนา ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” บ้านดอนมะจ่าง หมู่ 2 ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

>พช.ศรีสงคราม “เอามื้อสามัคคี” ผสานครัวเรือนต้นแบบ ครอบครัวพัฒนา ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” บ้านใหม่นิรมิต หมู่ 8 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

>พช.ศรีสงคราม “เอามื้อสามัคคี” ผสานครัวเรือนต้นแบบ ครอบครัวพัฒนา ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” บ้านอีอูด หมู่ 3 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

>พช.ศรีสงคราม : ฝึกทักษะการทำปลาตากแห้ง สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน สร้างความมั่นคงทางอาหาร บ้านขามเปี้ยใหญ่ หมู่ 11 ตำบลบ้านข่า เพิ่มมูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

>พช.ศรีสงคราม : สร้างความรู้ความเข้าใจอาสาสมัครจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปีงบฯ 2564 พื้นที่ตำบลสามผง

>พช.ศรีสงคราม : สร้างความรู้ความเข้าใจอาสาสมัครจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปีงบฯ 2564 พื้นที่ตำบลนาคำ

>พช.ศรีสงคราม : สร้างความรู้ความเข้าใจอาสาสมัครจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปีงบฯ 2564 พื้นที่ตำบลบ้านข่า

>พช.ศรีสงคราม : สร้างความรู้ความเข้าใจอาสาสมัครจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปีงบฯ 2564 พื้นที่ตำบลศรีสงครามและตำบลโพนสว่าง กำหนด kick off 1 ก.ย. จัดเก็บข้อมูลพร้อมกันทุกหมู่บ้าน