ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาคุณ พช.ศรีสงคราม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านนาชุม หมู่ 2 หมู่ 10 ตำบลนาเดื่อ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

พช.ศรีสงคราม ขับเคลื่อนวัดประชารัฐสร้างสุข สร้างครัวชุมชน (ศูนย์แบ่งปัน) บ้านนาโพธิ์ หมู่ 6 ตำบลโพนสว่าง หนุนปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสมุนไพรไทยทางเลือกสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 พัฒนาพื้นที่ว่างจัดการสิ่งแวดล้อม ให้เป็นตู้ยา/ตู้เย็นประจำชุมชน

พช.ศรีสงคราม สร้างครัวชุมชน (ศูนย์แบ่งปัน) บ้านท่า หมู่ 8 ตำบลโพนสว่าง หนุนปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสมุนไพรไทยทางเลือกสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 พัฒนาพื้นที่ว่างจัดการสิ่งแวดล้อม ให้เป็นตู้ยา/ตู้เย็นประจำชุมชน

พช.ศรีสงคราม สร้างครัวชุมชน (ศูนย์แบ่งปัน) บ้านโพนสว่าง หนุนปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสมุนไพรไทยทางเลือกสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 พัฒนาพื้นที่ว่างจัดการสิ่งแวดล้อม ให้เป็นตู้ยา/ตู้เย็นประจำชุมชน

พช.ศรีสงคราม ร่วมรับฟังการประชุมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระยะที่ 2 ขยายผล บ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว” ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

พช.ศรีสงคราม ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนินงานผู้นำการเปลี่ยนแปลง และจัดตั้งศูนย์แบ่งปัน จังหวัดนครพนม และขับเคลื่อนกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ปลูกพืชสมุนไพร ต้านภัยโควิด-19” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

>มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 พช.ศรีสงคราม นำส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา ขับเคลื่อนกิจกรรม “ครัวชุมชน-ถนนกินได้” บ้านอ้วน หมู่ 4 ตำบลหาดแพง (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562)

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาคุณ พช.ศรีสงคราม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านนาชุม หมู่ 2 หมู่ 10 ตำบลนาเดื่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

พช.ศรีสงคราม ผสานพลัง “บวร” บ้านโพนขาว ขับเคลื่อน “ครัวชุมชน” จุดนำร่องตำบลโพนสว่าง หนุนปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสมุนไพรไทยทางเลือกสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 พัฒนาพื้นที่ว่าง ให้เป็นตู้เย็นประจำชุมชน