พช.ศรีสงคราม ผนึกกำลังเกษตรตำบล ครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา พช.” ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ปรับพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” บ้านดอนสมอ หมู่ 1 สร้าง “ถนนกินได้” จุดนำร่องตำบลท่าบ่อสงคราม หนุนปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสมุนไพรไทยทางเลือกสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19

พช.ศรีสงคราม ขับเคลื่อน “ครัวชุมชน-ถนนกินได้” จุดนำร่องตำบลบ้านเอื้อง หนุนปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสมุนไพรไทยทางเลือกสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 บูรณาการพื้นที่ รพสต.หนองผือ สร้างครัวชุมชน-ธนาคารสมุนไพรประจำชุมชน

พช.ศรีสงคราม นำทีมคู่หู คู่คิด (Move for fun team) เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนกลไกกองทุน กข.คจ.บ้านนาคำ หมู่ 11 ตำบลนาคำ หนุนเสริมการจัดตั้งกองทุนต้นไม้ชุมชน ส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนในชุมชน

พช.ศรีสงคราม นำทีมคู่หู คู่คิด (Move for fun team) เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนกลไกกองทุน กข.คจ.บ้านคำสว่าง หมู่ 2 ตำบลนาคำ หนุนเสริมการจัดตั้งกองทุนต้นไม้ชุมชน ส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนในชุมชน

พช.ศรีสงคราม ขับเคลื่อน “ครัวชุมชน-ถนนกินได้” จุดนำร่องตำบลนาเดื่อ หนุนปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสมุนไพรไทยทางเลือกสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 พัฒนาพื้นที่ว่าง ให้เป็นตู้เย็นประจำชุมชน

🚨พช.ศรีสงคราม ผนึกกำลังผู้นำ อช./ครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา พช.”/กพสอ./กองทุนสตรีกองทุนเมล็ดพันธุ์/ศอช.ต./ เกษตรอำเภอ/ปศุสัตว์อำเภอ สร้างฐานการเรียนรู้ ““ศูนย์โฮมฮัก ปลูกผัก ปันแนวดี วิถีนครพนม (กองทุนเมล็ดพันธุ์) สาขา อำเภอศรีสงคราม” ปลูกผักสวนครัวต้นแบบทางรอด และสมุนไพรไทยทางเลือกสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19🦠

🚨พช.ศรีสงคราม ผนึกกำลังผู้นำ อช./ครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา พช.” เกษตรอำเภอ เตรียมพื้นที่สร้างฐานการเรียนรู้ “ศูนย์โฮมฮัก ปลูกผัก ปันแนวดี วิถีนครพนม (กองทุนเมล็ดพันธุ์) สาขา อำเภอศรีสงคราม” ปลูกผักสวนครัวต้นแบบทางรอด และสมุนไพรไทยทางเลือกสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19🦠