วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนแบบบูรณาการ ตามแนวทางศาสตร์พระราชา

พันธกิจ

1. พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักพัฒนามืออาชีพ 
2. พัฒนาหน่วยงาน หมู่บ้าน และชุมชน ให้เป็นศูนย์เรียนรู้
3. ส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มและยกระดับสู่มาตรฐาน OTOP
4. ส่งเสริมและบูรณาการทุนชุมชน ตามหลักธรรมาภิบาล
5. ส่งเสริมกิจกรรมงานพัฒนาชุมชนให้มีความโดดเด่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาดูงานแบบครบวงจร

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้ 
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
3. เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
4. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

(Visited 160 times, 1 visits today)