โครงสร้างบุคคลากร

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม

พัฒนาการอำเภอ

อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

นางทวีสิน ศิริวงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านเอื้อง
รับผิดชอบตำบลนาเดื่อ

นายวีระยุทธ โสมสุพิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลนาคำ
รับผิดชอบตำบลหาดแพง

นางสาวพิชญานิน วิโย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลท่าบ่อสงคราม
รับผิดชอบตำบลสามผง

นางสุภาพร ศรีประทุม

เจ้าพนักงานพัฒนาพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลโพนสว่าง
รับผิดชอบตำบลศรีสงคราม
รับผิดชอบตำบลบ้านข่า

นางสาววรวรรณ แก้วคำสี

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

(Visited 465 times, 1 visits today)