โครงสร้างบุคคลากร

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม

นางมลิวัลย์ ปูคะธรรม

พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม

นางสุภาพร ศรีประทุม

เจ้าพนักงานพัฒนาพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลโพนสว่าง
รับผิดชอบตำบลศรีสงคราม
รับผิดชอบตำบลบ้านข่า

นางทวีสิน ศิริวงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านเอื้อง
รับผิดชอบตำบลนาเดื่อ

นางสาวพิชญานิน วิโย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลท่าบ่อสงคราม
รับผิดชอบตำบลนาคำ

นายวีระยุทธ โสมสุพิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลสามผง
รับผิดชอบตำบลหาดแพง

นางสาววรวรรณ แก้วคำสี

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

นางสาววิภาดา ชาลีเอ่น

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

(Visited 561 times, 1 visits today)