พช.ศรีสงคราม ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนินงานผู้นำการเปลี่ยนแปลง และจัดตั้งศูนย์แบ่งปัน จังหวัดนครพนม และขับเคลื่อนกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ปลูกพืชสมุนไพร ต้านภัยโควิด-19” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

เข้าชม 2 ครั้ง

พช.ศรีสงคราม ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนินงานผู้นำการเปลี่ยนแปลง และจัดตั้งศูนย์แบ่งปัน จังหวัดนครพนม และขับเคลื่อนกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ปลูกพืชสมุนไพร ต้านภัยโควิด-19” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ สวนสมุนไพร บ้านท่าค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

>นางมลิวัลย์ ปูคะธรรม พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม มอบหมายให้ นายวีระยุทธ โสมสุพิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) พร้อมด้วยผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนินงานผู้นำการเปลี่ยนแปลง และจัดตั้งศูนย์แบ่งปันระดับจังหวัด ตามคติพจน์ “ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. การขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
2. การถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนินงานผู้นำการเปลี่ยนแปลง
3. กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ปลูกพืชสมุนไพร” ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร กระชาย ขิง ข่า ตะไคร้
4. การสร้างเครือข่ายและการขยายผลโครงการฯ
5. การขับเคลื่อนศูนย์โฮมฮัก ปลูกผักปันแนวดีวิถีนครพนม (ศูนย์แบ่งปัน)
6. จัดตั้งเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับจังหวัด

-ประชาสัมพันธ์ : โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
#ศรีสงคราม_เมืองปลา
#ปลูกพืชปลูกผัก
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

#ChangeForGood
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

(Visited 2 times, 1 visits today)