>มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 พช.ศรีสงคราม นำส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา ขับเคลื่อนกิจกรรม “ครัวชุมชน-ถนนกินได้” บ้านอ้วน หมู่ 4 ตำบลหาดแพง (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562)

เข้าชม 3 ครั้ง

>มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 พช.ศรีสงคราม นำส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา ขับเคลื่อนกิจกรรม “ครัวชุมชน-ถนนกินได้” บ้านอ้วน หมู่ 4 ตำบลหาดแพง (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562)

>วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ บ้านอ้วน หมู่ 4 ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

>นางมลิวัลย์ ปูคะธรรม พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม พร้อมด้วยสัสดีอำเภอศรีสงคราม หน่วยทหารกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๓ ค่ายพระยอดเมืองขวาง จังหวัดนครพนม ที่ประจำการศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพง หมู่ที่ 1 ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม นายวีระยุทธ โสมสุพิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) เกษตรตำบลและคณะ ผู้นำ อช.ตำบลหาดแพง ผู้นำชุมชน ครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา พช.” และประชาชนจิตอาสา บ้านอ้วน หมู่ที่ 4 ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 และขับเคลื่อนกิจกรรม “ครัวชุมชน-ถนนกินได้” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามโครงการ”นครพนมสร้างสุข บำบัดทุกข์ ด้วยชุมชนท้องถิ่น” (Nakhon Phanom Happy Creation) จุดนำร่องตำบลหาดแพง โดยชุมชนกำหนดพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ว่างในหมู่บ้านพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งกระจาย/แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ พืชผักสวนครัว/สมุนไพรในชุมชน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างชุมชนเกื้อกูล รักษาสิ่งแวดล้อม ตามวิถีพอเพียง โดยกำหนดปลูกพืชผักกินได้/สมุนไพรไทยริมถนน หรือพื้นที่ว่าง ผลผลิตที่เกิดขึ้นไม่มีเจ้าของ ผู้ที่เดินทางสัญจรไปมาสามารถเก็บไปบริโภคได้ตามความจำเป็น โดยวันนี้ชุมชนร่วมกับพัฒนากรตำบล เกษตรตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จาก 9 หมู่บ้านในตำบลหาดแพง ร่วมกันพัฒนาพื้นที่นำพืชผักสวนครัวและสมุนไพรในบ้าน มาสร้างครัวชุมชนและถนนกินได้ จำนวน 2 จุด ดังนี้
+จุดที่ 1 สร้างถนนกินได้ บริเวณถนนด้านข้างวัดโพธิ์ศรี ระยะทางประมาณ 500 เมตร
+จุดที่ 2 สร้างครัวชุมชน-สวนสมุนไพร บริเวณศูนย์เรียนรู้บ้านอ้วนและพื้นที่ข้างที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน
โดยทั้ง 2 จุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำผักสวนครัว ผักพื้นบ้าน รวมถึงพืชสมุนไพรไทยที่นำมา เช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร ขิง ข่า ตะไคร้ ไพล มะกรูด มะนาว กะเพรา โหระพา แค แมงลัก มะเขือ ฯลฯ ปลูกร่วมกันและจะได้ขยายผลส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านปลูกต่อไป

>อำเภอศรีสงคราม ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหมู่บ้าน ในพื้นที่ 9 ตำบล จำนวน 109 หมู่บ้าน ดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างครัวชุมชน / ถนนกินได้ และกองทุนเมล็ดพันธ์หมู่บ้าน และส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีการปลูกพืชผักสวนครัว และพืชสมุนไพรซึ่งเป็นทั้งอาหารและยารักษาโรคต่างๆหลายโรครวมทั้งโควิด-19 อย่างกระชาย ขิง ฟ้าทลายโจร หากทุกครัวเรือนมีการปลูกพืชสมุนไพรไทย จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่พี่น้องประชาชน สามารถพึ่งตนเองได้ ในท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 นี้ ได้อย่างปลอดภัย และต่อเนื่องจนเป็นนิสัยหรือวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัว / สมุนไพรไทย เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

>นายธวัช พรมโสภา นายอำเภอศรีสงครามกำหนดเป็นวาระสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมปลูกผักสวนครัว/สมุนไพร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการกำหนดจุดนำร่องสร้างครัวชุมชน/ถนนกินได้ ระดับอำเภอ/ตำบล รวม 10 แห่ง ตลอดเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นเดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ดังนี้
+จุดนำร่องระดับอำเภอ ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ อำเภอศรีสงคราม (ข้างชมรม ผรส.อำเภอศรีสงคราม ที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม ในวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2564 (ดำเนินการแล้ว)
+จุดนำร่องระดับตำบล จำนวน 9 ตำบลๆละ 1 แห่ง กำหนดแผนปฏิบัติการระหว่างวันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2564 ดังนี้
-ต.ศรีสงคราม (บ.ยางงอย ม.3) วันที่ 15-ก.ค.-64 (ดำเนินการแล้ว)
-ต.นาเดื่อ (บ.อีอูด ม.3) วันที่ 20-ก.ค.-64
-ต.บ้านเอื้อง (บ.หนองผือ ม.11) วันที่ 22-ก.ค.-64
-ต.สามผง (บ.ศรีเวินชัย ม.6) วันที่ 24-ก.ค.-64
-ต.ท่าบ่อสงคราม (บ.ดอนสมอ ม.1) วันที่ 23-ก.ค.-64
-ต.บ้านข่า (บ.นาหนองยาว ม.7) วันที่ 29-ก.ค.-64
-ต.นาคำ (บ.เหล่า ม.4) วันที่ 21-ก.ค.-64
-ต.โพนสว่าง (บ.โพนขาว ม.3) วันที่ 28-ก.ค.-64
-ต.หาดแพง (บ.อ้วน ม.4 “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562”) วันที่ 28-ก.ค.-64

-ประชาสัมพันธ์ : โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
-ศรีสงคราม : เมืองปลา
Change For Good
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

#ปลูกพืชปลูกผัก
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

(Visited 3 times, 1 visits today)