ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาคุณ พช.ศรีสงคราม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านนาชุม หมู่ 2 หมู่ 10 ตำบลนาเดื่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

เข้าชม 1 ครั้ง

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาคุณ พช.ศรีสงคราม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านนาชุม หมู่ 2 หมู่ 10 ตำบลนาเดื่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

>วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. นางมลิวัลย์ ปูคะธรรม พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม มอบหมายให้นางทวีสิน ศิริวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากร) ร่วมกับเกษตรตำบล ประธาน กพสต.นาเดื่อ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสาบ้านนาชุม หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ดังนี้
1) พัฒนาพื้นที่บริเวณถนนริมห้วยทิดคะ แหล่งน้ำสาธารณะของหมู่บ้านเพื่อสร้าง “ถนนกินได้บ้านาชุม” โดยชุมชนพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งกระจาย/แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ พืชผักสวนครัว/สมุนไพรในชุมชน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างชุมชนเกื้อกูล รักษาสิ่งแวดล้อม ตามวิถีพอเพียง ผลผลิตที่เกิดขึ้นไม่มีเจ้าของ ผู้ที่เดินทางสัญจรไปมาสามารถเก็บไปบริโภคได้ตามความจำเป็น โดยวันนี้ชุมชนร่วมกับพัฒนากรตำบล เกษตรตำบล ร่วมกับเกษตรตำบล ประธาน กพสต.นาเดื่อ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสาบ้านนาชุม หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10 ตำบลนาเดื่อ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่นำพืชผักสวนครัวและสมุนไพรในบ้าน มาสร้างถนนกินได้
2) ปล่อยปลานิล เพื่อขยายพันธุ์ปลาในห้วยทิดคะ
3) พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน และวัด และโรงเรียนบ้านนาชุม

-ประชาสัมพันธ์ : โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
-ศรีสงคราม : เมืองปลา
Change For Good
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

#ปลูกพืชปลูกผัก
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)