พช.ศรีสงคราม ผนึกกำลังเกษตรตำบล ครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา พช.” ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ปรับพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” บ้านดอนสมอ หมู่ 1 สร้าง “ถนนกินได้” จุดนำร่องตำบลท่าบ่อสงคราม หนุนปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสมุนไพรไทยทางเลือกสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19

เข้าชม 7 ครั้ง

พช.ศรีสงคราม ผนึกกำลังเกษตรตำบล ครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา พช.” ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ปรับพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” บ้านดอนสมอ หมู่ 1 สร้าง “ถนนกินได้” จุดนำร่องตำบลท่าบ่อสงคราม หนุนปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสมุนไพรไทยทางเลือกสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19

>วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางมลิวัลย์ ปูคะธรรม พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม มอบหมายให้นางสาวพิชญานิน วิโย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากร) ขับเคลื่อนกิจกรรม “ถนนกินได้” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามโครงการ”นครพนมสร้างสุข บำบัดทุกข์ ด้วยชุมชนท้องถิ่น” (Nakhon Phanom Happy Creation) จุดนำร่องตำบลท่าบ่อสงคราม ณ บ้านดอนสอม หมู่ 1 ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยพัฒนากรตำบลร่วมกับชุมชนกำหนดพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ว่างในหมู่บ้านพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งกระจาย/แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ พืชผักสวนครัว/สมุนไพรในชุมชน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างชุมชนเกื้อกูล รักษาสิ่งแวดล้อม ตามวิถีพอเพียง โดยกำหนดปลูกพืชผักกินได้/สมุนไพรไทยริมถนน หรือพื้นที่ว่าง ผลผลิตที่เกิดขึ้นไม่มีเจ้าของ ผู้ที่เดินทางสัญจรไปมาสามารถเก็บไปบริโภคได้ตามความจำเป็น โดยวันนี้ชุมชนร่วมกับพัฒนากรตำบล เกษตรตำบล ผู้นำ อช. อสม. ครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา พช.” กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จาก 7 หมู่บ้านในตำบลท่าบ่อสงคราม ร่วมกันพัฒนาพื้นที่นำพืชผักสวนครัวและสมุนไพรในบ้าน มาสร้าง “ถนนกินได้บ้านดอนสมอ” ณ บริเวณถนนข้างวัดศรีบุญเรือง รวมระยทางกว่า 500 เมตร ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำผักสวนครัว ผักพื้นบ้าน รวมถึงพืชสมุนไพรไทยที่นำมา เช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร ขิง ข่า ตะไคร้ ไพล มะกรูด มะนาว กะเพราแดง โหระพา แมงลัก ฯลฯ ปลูกร่วมกันและจะได้ขยายผลส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านปลูกต่อไป

>สมุนไพรไทย เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันและบรรเทาอาการเบื้องต้นของไข้หวัด หรือป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ เช่น กระชาย พบว่า สารสกัดของกระชายขาว สามารถแสดงฤทธิ์ในการต้านไวรัสทั้งในระยะก่อนและหลังการติดเชื้อ นอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่นเดียวกับฟ้าทะลายโจร โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้การรับรองแล้วว่ามีสารแอนโดกราโฟไลด์รักษาโรคได้และช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย (“ยาจากผงฟ้าทะลายโจร” ขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ในการรักษาโควิด-19 (ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชีหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ 2 มิถุนายน 2564) โดยนายอำเภอศรีสงคราม รณรงค์ให้ทุกหน่วยงาน / ทุกหมู่บ้าน / ทุกครัวเรือนปลูก เพื่อเป็นสมุนไพรทางเลือกในการสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย

>อำเภอศรีสงคราม ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหมู่บ้าน ในพื้นที่ 9 ตำบล จำนวน 109 หมู่บ้าน ดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างครัวชุมชน / ถนนกินได้ และกองทุนเมล็ดพันธ์หมู่บ้าน และส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีการปลูกพืชผักสวนครัว และพืชสมุนไพรซึ่งเป็นทั้งอาหารและยารักษาโรคต่างๆหลายโรครวมทั้งโควิด-19 อย่างกระชาย ขิง ฟ้าทลายโจร หากทุกครัวเรือนมีการปลูกพืชสมุนไพรไทย จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่พี่น้องประชาชน สามารถพึ่งตนเองได้ ในท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 นี้ ได้อย่างปลอดภัย และต่อเนื่องจนเป็นนิสัยหรือวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัว / สมุนไพรไทย เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

>นายธวัช พรมโสภา นายอำเภอศรีสงครามกำหนดเป็นวาระสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมปลูกผักสวนครัว/สมุนไพร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการกำหนดจุดนำร่องสร้างครัวชุมชน/ถนนกินได้ ระดับอำเภอ/ตำบล รวม 10 แห่ง ตลอดเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นเดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ดังนี้
>จุดนำร่องระดับอำเภอ ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ อำเภอศรีสงคราม (ข้างชมรม ผรส.อำเภอศรีสงคราม ที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม ในวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2564 (ดำเนินการแล้ว)
>จุดนำร่องระดับตำบล จำนวน 9 ตำบลๆละ 1 แห่ง กำหนดแผนปฏิบัติการระหว่างวันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2564 ดังนี้
-ต.ศรีสงคราม (บ.ยางงอย ม.3) วันที่ 15-ก.ค.-64 (ดำเนินการแล้ว)
-ต.นาเดื่อ (บ.อีอูด ม.3) วันที่ 20-ก.ค.-64 (ดำเนินการแล้ว)
-ต.บ้านเอื้อง (บ.หนองผือ ม.11) วันที่ 22-ก.ค.-64 (ดำเนินการแล้ว)
-ต.ท่าบ่อสงคราม (บ.ดอนสมอ ม.1) วันที่ 23-ก.ค.-64
-ต.นาคำ (บ.เหล่า ม.4) วันที่ 24-ก.ค.-64
-ต.สามผง (บ.ศรีเวินชัย ม.6) วันที่ 25-ก.ค.-64
-ต.โพนสว่าง (บ.โพนขาว ม.3) วันที่ 27-ก.ค.-64
-ต.หาดแพง (บ.อ้วน ม.4 “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562”) วันที่ 28-ก.ค.-64
-ต.บ้านข่า (บ.นาหนองยาว ม.7) วันที่ 29-ก.ค.-64

-ประชาสัมพันธ์ : โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
-ศรีสงคราม : เมืองปลา
>Change For Good<
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

 

(Visited 7 times, 1 visits today)