พช.ศรีสงคราม นำทีมคู่หู คู่คิด (Move for fun team) เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนกลไกกองทุน กข.คจ.บ้านคำสว่าง หมู่ 2 ตำบลนาคำ หนุนเสริมการจัดตั้งกองทุนต้นไม้ชุมชน ส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนในชุมชน

เข้าชม 3 ครั้ง

พช.ศรีสงคราม นำทีมคู่หู คู่คิด (Move for fun team) เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนกลไกกองทุน กข.คจ.บ้านคำสว่าง หมู่ 2 ตำบลนาคำ หนุนเสริมการจัดตั้งกองทุนต้นไม้ชุมชน ส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนในชุมชน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการกองทุน กข.คจ. บ้านคำสว่าง หมู่ 2 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

>นางมลิวัลย์ ปูคะธรรม พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม มอบหมายให้นางสาวพิชญานิน วิโย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากร) พร้อมด้วยทีมคู่หู คู่คิด (Move for fun team) ลงพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน เพื่อตรวจสุขภาพทางการเงินกองทุนชุมชน กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) บ้านคำสว่าง หมู่ 2 เพื่อส่งเสริมให้กองทุนในชุมชนมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลตามเกณฑ์ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุน และสมาชิก โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จำนวน 25 คน โดยประเด็นให้ความรู้และกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมให้กองทุนดำเนินการ ดังนี้
1) สร้างความเข้าใจกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลพร้อมประเมินศักยภาพกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
2) การจัดทำแผนการพัฒนาตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดตามหลักธรรมาภิบาล
3) การส่งเสริมให้ประชาชนเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุนที่มีอยู่ในชุมชน เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนโครงการ กข.คจ. กองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ
4) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง “กองทุนต้นไม้ชุมชน” โดยส่งเสริมให้มีการร่างระเบียบกองทุนต้นไม้ชุมชน และจัดทำทะเบียนสมาชิกกองทุนต้นไม้ชุมชน

>การจัดประชุมในครั้งนี้ พัฒนากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

>จังหวัดนครพนม มีการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนต่างๆ ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเงิน การลงทุนประกอบอาชีพและการจัดสวัสดิการ ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาเป็นระยะเวลานาน มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งปัจจุบันกองทุนชุมชนเติบโตมากขึ้นทั้งจำนวนเงินทุนและจำนวนสมาชิก กิจกรรมเครือข่ายที่ลงทุนโดยกองทุนชุมชนที่สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจของชุมชนเองได้ อีกทั้งมีสมาชิกกองทุนกู้ยืมไปเป็นจำนวนมาก และหากมีการบริหารจัดการที่ไม่เข้มแข็งอาจก่อให้เกิดปัญหาในการชำระหนี้ของสมาชิก รวมทั้งปัญหาการทุจริตได้ จังหวัดนครพนม จังได้จัดทำกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกองทุนชุมชนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนและนำเงินไปประกอบอาชีพ

>อำเภอศรีสงคราม มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 17 กองทุน/หมู่บ้าน (ใช้งบประมาณ จำนวน 12 กองทุน และไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 5 กองทุน) ดังนี้

>กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 4 กองทุน/หมู่บ้าน
1)บ้านเหล่า หมู่ 4 ตำบลนาคำ
2)บ้านศรีเวินชัย หมู่ 6 ตำบลสามผง
3)บ้านอ้วน หมู่ 4 ตำบลหาดแพง
4)บ้านดอนมะจ่าง หมู่ 2 ตำบลท่าบ่อสงคราม (ไม่ใช้งบประมาณ)

>กองทุน กข.คจ. จำนวน 13 กองทุน/หมู่บ้าน
1)บ้านนาโอ หมู่ 4 ตำบลนาเดื่อ
2)บ้านใหม่นิรมิต หมู่ 8 ตำบลนาเดื่อ
3)บ้านนาดี หมู่ 3 ตำบลบ้านเอื้อง (ไม่ใช้งบประมาณ)
4)บ้านหนองผือ หมู่ 4 ตำบลบ้านเอื้อง
5)บ้านคำสว่าง หมู่ 2 ตำบลนาคำ
6)บ้านโพนงาม หมู่ 10 ตำบลนาคำ
7)บ้านนาคำ หมู่ 11 ตำบลนาคำ (ไม่ใช้งบประมาณ)
8)บ้านศรีเวินชัย หมู่ 13 ตำบลสามผง
9)บ้านสามผง หมู่ 10 ตำบลสามผง (ไม่ใช้งบประมาณ)
10)บ้านดอนมงคล หมู่ 5 ตำบลบ้านข่า
11)บ้านนาหนองยาว หมู่ 7 ตำบลบ้านข่า (ไม่ใช้งบประมาณ)
12)บ้านนาโพธิ์ หมู่ 6 ตำบลโพนสว่าง
13)บ้านโพนสว่าง หมู่ 7 ตำบลโพนสว่าง

-ประชาสัมพันธ์ : โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
-ศรีสงคราม : เมืองปลา
>Change For Good<
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

(Visited 3 times, 1 visits today)