พช.ศรีสงคราม ขับเคลื่อน “ครัวชุมชน-ถนนกินได้” จุดนำร่องตำบลนาเดื่อ หนุนปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสมุนไพรไทยทางเลือกสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 พัฒนาพื้นที่ว่าง ให้เป็นตู้เย็นประจำชุมชน

เข้าชม 2 ครั้ง

พช.ศรีสงคราม ขับเคลื่อน “ครัวชุมชน-ถนนกินได้” จุดนำร่องตำบลนาเดื่อ หนุนปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสมุนไพรไทยทางเลือกสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 พัฒนาพื้นที่ว่าง ให้เป็นตู้เย็นประจำชุมชน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางมลิวัลย์ ปูคะธรรม พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม มอบหมายให้นางทวีสิน ศิริวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากร) ขับเคลื่อนกิจกรรม “ครัวชุมชน-ถนนกินได้” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามโครงการ”นครพนมสร้างสุข บำบัดทุกข์ ด้วยชุมชนท้องถิ่น” (Nakhon Phanom Happy Creation) จุดนำร่องตำบลนาเดื่อ ณ บ้านอีอูด หมู่ 3 และหมู่ 10 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยพัฒนากรตำบลร่วมกับชุมชนกำหนดพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ว่างในหมู่บ้านพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งกระจาย/แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ พืชผักสวนครัว/สมุนไพรในชุมชน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างชุมชนเกื้อกูล รักษาสิ่งแวดล้อม ตามวิถีพอเพียง โดยกำหนดปลูกพืชผักกินได้/สมุนไพรไทยริมถนน หรือพื้นที่ว่าง ผลผลิตที่เกิดขึ้นไม่มีเจ้าของ ผู้ที่เดินทางสัญจรไปมาสามารถเก็บไปบริโภคได้ตามความจำเป็น โดยวันนี้ชุมชนร่วมกับพัฒนากรตำบล เกษตรตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จาก 12 หมู่บ้านในตำบลนาเดื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่นำพืชผักสวนครัวและสมุนไพรในบ้าน มาสร้างครัวชุมชนและถนนกินได้ จำนวน 4 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 ริมถนน รพช. บ้านนาชุม-บ้านค้อ เส้นทางเชื่อมระหว่าง 2 อำเภอ คือ อำเภอศรีสงคราม และอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ระยะทาง 500 เมตร ซึ่งบริเวณนี้มีต้นขี้เหล็ก และต้นเพกาขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ชุมชนได้นำไปประกอบเป็นเมนูอาหารพื้นถิ่น เช่น แกงขี้เหล็กจากยอดอ่อนของต้นขี้เหล็ก
จุดที่ 2 ถนนทางเข้าหมู่บ้านระยะทาง 200 เมตร
จุดที่ 3 ครัวชุมชนบริเวณด้านหลังศาลาประชาคมบ้านอีอูด
จุดที่ 4 บริเวณรอบหนองอีอูด สระน้ำสาธารณะประโยชน์ของชุมชน
โดยทั้ง 4 จุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำผักสวนครัว ผักพื้นบ้าน รวมถึงพืชสมุนไพรไทยที่นำมา เช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร ขิง ข่า ตะไคร้ ไพล มะกรูด มะนาว กะเพรา โหระพา แค แมงลัก มะเขือ กล้วย ฯลฯ ปลูกร่วมกันและจะได้ขยายผลส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านปลูกต่อไป

อำเภอศรีสงคราม ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหมู่บ้าน ในพื้นที่ 9 ตำบล จำนวน 109 หมู่บ้าน ดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างครัวชุมชน / ถนนกินได้ และกองทุนเมล็ดพันธ์หมู่บ้าน และส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีการปลูกพืชผักสวนครัว และพืชสมุนไพรซึ่งเป็นทั้งอาหารและยารักษาโรคต่างๆหลายโรครวมทั้งโควิด-19 อย่างกระชาย ขิง ฟ้าทลายโจร หากทุกครัวเรือนมีการปลูกพืชสมุนไพรไทย จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่พี่น้องประชาชน สามารถพึ่งตนเองได้ ในท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 นี้ ได้อย่างปลอดภัย และต่อเนื่องจนเป็นนิสัยหรือวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัว / สมุนไพรไทย เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

นายธวัช พรมโสภา นายอำเภอศรีสงครามกำหนดเป็นวาระสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมปลูกผักสวนครัว/สมุนไพร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการกำหนดจุดนำร่องสร้างครัวชุมชน/ถนนกินได้ ระดับอำเภอ/ตำบล รวม 10 แห่ง ตลอดเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นเดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ดังนี้
จุดนำร่องระดับอำเภอ ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ อำเภอศรีสงคราม (ข้างชมรม ผรส.อำเภอศรีสงคราม ที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม ในวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2564 (ดำเนินการแล้ว)
จุดนำร่องระดับตำบล จำนวน 9 ตำบลๆละ 1 แห่ง กำหนดแผนปฏิบัติการระหว่างวันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2564 ดังนี้
-ต.ศรีสงคราม (บ.ยางงอย ม.3) วันที่ 15-ก.ค.-64 (ดำเนินการแล้ว)
-ต.นาเดื่อ (บ.อีอูด ม.3) วันที่ 20-ก.ค.-64
-ต.บ้านเอื้อง (บ.หนองผือ ม.11) วันที่ 22-ก.ค.-64
-ต.สามผง (บ.ศรีเวินชัย ม.6) วันที่ 24-ก.ค.-64
-ต.ท่าบ่อสงคราม (บ.ดอนสมอ ม.1) วันที่ 23-ก.ค.-64
-ต.บ้านข่า (บ.นาหนองยาว ม.7) วันที่ 29-ก.ค.-64
-ต.นาคำ (บ.เหล่า ม.4) วันที่ 21-ก.ค.-64
-ต.โพนสว่าง (บ.โพนขาว ม.3) วันที่ 27-ก.ค.-64
-ต.หาดแพง (บ.อ้วน ม.4 “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562”) วันที่ 28-ก.ค.-64

-ประชาสัมพันธ์ : โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
-ศรีสงคราม : เมืองปลา
Change For Good
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

(Visited 2 times, 1 visits today)