บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ขานรับนโยบาย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ทุกวันอังคาร สวมใส่ผ้าลายมุก (ลายผ้าประจำจังหวัดนครพนม)

เข้าชม 2 ครั้ง

บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ขานรับนโยบาย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ทุกวันอังคาร สวมใส่ผ้าลายมุก (ลายผ้าประจำจังหวัดนครพนม)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นำทีมบุคลากรสำนักงานฯ ร่วมสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยและประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสร้างสรรค์งานผ้า ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ด้วยการสวมใส่ “ผ้าลายมุก” ซึ่งเป็นผ้าลายเอกลักษณ์ของจังหวัดนครพนม ทอโดยกลุ่มทอผ้าบ้านโนนรัง หมู่ 8 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม นำโดยนางมลิวัลย์ ปูคะธรรม พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม ได้รณรงค์ ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการ กลุ่มองค์กร และเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยการรณรงค์เชิญชวนคนไทยสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละสองวัน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม อันล้ำค่า รากเหง้าจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ที่สะท้อนให้เห็นบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ ด้วยการถ่ายทอดหัตถกรรมผ่านผ้าทอจากบรรพชนสู่คนรุ่นปัจจุบัน ด้วยการส่งเสริมและเผยแพร่ ผ้าพื้นถิ่นไทยให้ดำรงคงอยู่ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย โดยจังหวัดนครพนม รณรงค์ให้สวมใส่ “ผ้าลายมุก” ผ้าลายเอกลักษณ์ของจังหวัดนครพนม และวันศุกร์ แต่งกายด้วยผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ” (สำหรับสุภาพบุรุษ : สวมเสื้อผ้าลายพระราชทาน สุภาพสตรี : นุ่งผ้าซิ่นลายพระราชทาน หรือเสื้อผ้าลายพระราชทาน) และรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ในทุกวันศุกร์ ภายใต้คำขวัญ “หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต”

อำเภอศรีสงคราม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของไทย ด้วยพระทัยอันแน่วแน่ ทรงดำเนินตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการผ้าไทย และเป็นที่โชคดีอย่างยิ่ง ด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระราชทาน แบบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่พสกนิกรชาวไทย ผ่านกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นการสื่อความหมายถึงการมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน และประทานอนุญาตให้เป็นลายต้นแบบในการรังสรรค์ถักทอเรื่องราวไปตามแต่ละภูมิปัญญาของทุกภูมิภาค และก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรให้มีความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคง

-ประชาสัมพันธ์ : โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
-ศรีสงคราม : เมืองปลา
Change For Good
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

(Visited 2 times, 1 visits today)