🚨พช.ศรีสงคราม ผนึกกำลังผู้นำ อช./ครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา พช.”/กพสอ./กองทุนสตรีกองทุนเมล็ดพันธุ์/ศอช.ต./ เกษตรอำเภอ/ปศุสัตว์อำเภอ สร้างฐานการเรียนรู้ ““ศูนย์โฮมฮัก ปลูกผัก ปันแนวดี วิถีนครพนม (กองทุนเมล็ดพันธุ์) สาขา อำเภอศรีสงคราม” ปลูกผักสวนครัวต้นแบบทางรอด และสมุนไพรไทยทางเลือกสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19🦠

เข้าชม 4 ครั้ง

🚨พช.ศรีสงคราม ผนึกกำลังผู้นำ อช./ครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา พช.”/กพสอ./กองทุนสตรีกองทุนเมล็ดพันธุ์/ศอช.ต./ เกษตรอำเภอ/ปศุสัตว์อำเภอ สร้างฐานการเรียนรู้ ““ศูนย์โฮมฮัก ปลูกผัก ปันแนวดี วิถีนครพนม (กองทุนเมล็ดพันธุ์) สาขา อำเภอศรีสงคราม” ปลูกผักสวนครัวต้นแบบทางรอด และสมุนไพรไทยทางเลือกสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19🦠

⏰วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายธวัช พรมโสภา นายอำเภอศรีสงคราม นำส่วนราชการอำเภอศรีสงคราม และกลุ่มองค์กร/ภาคีเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน นำโดยนางมลิวัลย์ ปูคะธรรม พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม นายมงคล สุ่ยวงษ์ ปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม นางวัฒนา รัตนวงศ์ เกษตรอำเภอศรีสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำ อช. ครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา พช.” กพสอ.ศรีสงคราม คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล ศอช.อ.ศรีสงคราม กองทุนสตรีกองทุนเมล็ดพันธ์ ร่วมกันเอามื้อสามัคคีพัฒนาพื้นที่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ อำเภอศรีสงคราม” เพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่จัดตั้งเป็น “ศูนย์โฮมฮัก ปลูกผัก ปันแนวดี วิถีนครพนม (กองทุนเมล็ดพันธุ์) สาขา อำเภอศรีสงคราม” ตามโครงการ”นครพนมสร้างสุข บำบัดทุกข์ ด้วยชุมชนท้องถิ่น” (Nakhon Phanom Happy Creation) โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างปกครองอำเภอศรีสงคราม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม ปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม กพสอ.ศรีสงคราม ผู้นำ อช. และครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” กองทุนสตรีกองทุนเมล็ดพันธุ์ ศอช.ต. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล ศอช.อ.ศรีสงคราม และร้านสันติภาพพันธุ์ไม้ อำเภอศรีสงคราม โดยร่วมกันพัฒนาพื้นที่ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 18 เมตร ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบการปลูกพืชผักสวนครัว และพืชสมุนไพรซึ่งเป็นทั้งอาหารและยารักษาโรคต่างๆ หลายโรครวมทั้งโควิด-19 อย่างกระชาย ขิง ฟ้าทลายโจร และส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูก เพราะหากทุกครัวเรือนมีการปลูกพืชสมุนไพรไทย จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่พี่น้องประชาชน สามารถพึ่งตนเองได้ ในท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 นี้ ได้อย่างปลอดภัย และต่อเนื่องจนเป็นนิสัยหรือวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัวสร้างความมั่นคงด้านอาหาร โดยได้รับการสนับสนุนต้นกล้าและวัสดุ จากหน่วยงานภาคี ดังนี้
🚩เกษตรอำเภอ มอบต้นไพล ตะไคร้ ผักแพว
🚩ปศุสัตว์อำเภอ มอบหญ้าแพงโกล่าอัดก้อนเพื่อใช้ในการคลุมดิน
🚩 ครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา พช.”
➡️นายสราวุฒิ สวรรยาสุวรรณ สนับสนุนปุ๋ยหมักแห้ง 5 กระสอบ, น้ำหมักชีวภาพ สำหรับปรับสภาพและบำรุงดินแปลงปลูก ขิง ข่า ตะไคร้ ตะไคร้หอม
➡️ผู้ใหญ่ราตรี เคนแสง กะเพรา มะละกอ สะระแหน่
➡️คุณพ่อสังวร ก้อนกั้น ครัวเรือนต้นแบบฯ ม.1 ต.ท่าบ่อสงคราม มอบฟ้าทะลายโจร ข่า ตำแยแมว
➡️นายสุนันท์ มหาวงษ์ ครัวเรือนต้นแบบฯ ม.3 ต.นาเดื่อ มอบกะเพราแดง มะละกอ ผักหวานป่า ชะอม
🚩ชมรมผู้นำ อช.อำเภอศรีสงคราม มอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร และ กระชายขาว
🚩ร้านสันติภาพพันธุ์ไม้ อำเภอศรีสงคราม สนับสนุนต้นกล้าผักสวนครัว และสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร มะกรูด มะนาว กะเพราแดง กะเพรา สะระแหน่ ผักแพว แมงลัก แค
🚩นางชุติมา ใบภักดี ประธาน กพสอ.ศรีสงคราม มอบต้นหูเสือ ชะพลู ข่า
🚩นางสาวลดาวัลย์ แก้วปีลา ประธานกองทุนสตรีกองทุนเมล็ดพันธุ์ตำบลนาเดื่อมอบ ข่า ตะไคร้
🚩ผู้ใหญ่ลำดวน นามสี หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลศรีสงคราม มอบต้นพันธุ์ข่า ตะไคร้
🚩นายชาญชัย มัยวงศ์ ประธาน ศอช.ต.นาเดื่อ มอบต้นกระชายดำ
🚩นายนิกร คำใบ ประธาน ศอช.ต.บ้านข่า มอบต้นขิง ฟ้าทะลายโจร
เนื่องจากได้รับการสนับสนุนผักสวนครัว และ พืชสมุนไพรเป็นจำนวนมาก หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมก็แบ่งปัน แลกเปลี่ยน ต้นกล้า/กิ่งพันธุ์ ไปปลูกยังครัวเรือน

🎯สมุนไพรไทย เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันและบรรเทาอาการเบื้องต้นของไข้หวัด หรือป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ เช่น กระชาย พบว่า สารสกัดของกระชายขาว สามารถแสดงฤทธิ์ในการต้านไวรัสทั้งในระยะก่อนและหลังการติดเชื้อ นอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่นเดียวกับฟ้าทะลายโจร โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้การรับรองแล้วว่ามีสารแอนโดกราโฟไลด์รักษาโรคได้และช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย (🍃“ยาจากผงฟ้าทะลายโจร”🍃 ขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ในการรักษาโควิด-19 (ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชีหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ 2 มิถุนายน 2564) โดยนายอำเภอศรีสงคราม รณรงค์ให้ทุกหน่วยงาน / ทุกหมู่บ้าน / ทุกครัวเรือนปลูก เพื่อเป็นสมุนไพรทางเลือกในการสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย

🎯อำเภอศรีสงคราม ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหมู่บ้าน ในพื้นที่ 9 ตำบล จำนวน 109 หมู่บ้าน ดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างครัวชุมชน / ถนนกินได้ และกองทุนเมล็ดพันธ์หมู่บ้าน และส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีการปลูกพืชผักสวนครัว และพืชสมุนไพรซึ่งเป็นทั้งอาหารและยารักษาโรคต่างๆหลายโรครวมทั้งโควิด-19 อย่างกระชาย ขิง ฟ้าทลายโจร หากทุกครัวเรือนมีการปลูกพืชสมุนไพรไทย จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่พี่น้องประชาชน สามารถพึ่งตนเองได้ ในท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 นี้ โดยอำเภอศรีสงครามกำหนดเป็นวาระสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมปลูกผักสวนครัว/สมุนไพร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการกำหนดจุดนำร่องสร้างครัวชุมชน/ถนนกินได้ ระดับอำเภอ/ตำบล รวม 10 แห่ง ตลอดเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นเดือนมหามงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ดังนี้
🚩จุดนำร่องระดับอำเภอ ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ อำเภอศรีสงคราม (ข้างชมรม ผรส.อำเภอศรีสงคราม ที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม ในวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2564
⏰- วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ปรับพื้นที่และเตรียมแปลงสำหรับการปลูก
⏰- วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ร่วมกันปลูกผักสวนครัวและสมุนไพร ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำมา เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ กระชาย ฟ้าทะลายโจร มะกรูด มะนาว แค ฯลฯ
🚩จุดนำร่องระดับตำบล จำนวน 9 ตำบลๆละ 1 แห่ง กำหนดแผนปฏิบัติการระหว่างวันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2564 ดังนี้
🎯ต.ศรีสงคราม (บ.ยางงอย ม.3) วันที่ 15-ก.ค.-64
🎯ต.นาเดื่อ (บ.อีอูด ม.3) วันที่ 20-ก.ค.-64
🎯ต.บ้านเอื้อง (บ.หนองผือ ม.11) วันที่ 22-ก.ค.-64
🎯ต.สามผง (บ.ศรีเวินชัย ม.6) วันที่ 24-ก.ค.-64
🎯ต.ท่าบ่อสงคราม (บ.ดอนสมอ ม.1) วันที่ 23-ก.ค.-64
🎯ต.บ้านข่า (บ.นาหนองยาว ม.7) วันที่ 29-ก.ค.-64
🎯ต.นาคำ (บ.เหล่า ม.4) วันที่ 21-ก.ค.-64
🎯ต.โพนสว่าง (บ.โพนขาว ม.3) วันที่ 27-ก.ค.-64
🎯ต.หาดแพง (บ.อ้วน ม.4 “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562”) วันที่ 28-ก.ค.-64

📸ประชาสัมพันธ์ : โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
🚨ศรีสงคราม : เมืองปลา 🦈
➡️Change For Good ⬅️
🎯เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

 

(Visited 4 times, 1 visits today)