🚨พช.ศรีสงคราม ผนึกกำลังผู้นำ อช./ครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา พช.” เกษตรอำเภอ เตรียมพื้นที่สร้างฐานการเรียนรู้ “ศูนย์โฮมฮัก ปลูกผัก ปันแนวดี วิถีนครพนม (กองทุนเมล็ดพันธุ์) สาขา อำเภอศรีสงคราม” ปลูกผักสวนครัวต้นแบบทางรอด และสมุนไพรไทยทางเลือกสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19🦠

เข้าชม 6 ครั้ง

🚨พช.ศรีสงคราม ผนึกกำลังผู้นำ อช./ครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา พช.” เกษตรอำเภอ เตรียมพื้นที่สร้างฐานการเรียนรู้ “ศูนย์โฮมฮัก ปลูกผัก ปันแนวดี วิถีนครพนม (กองทุนเมล็ดพันธุ์) สาขา อำเภอศรีสงคราม” ปลูกผักสวนครัวต้นแบบทางรอด และสมุนไพรไทยทางเลือกสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19🦠

⏰วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นางมลิวัลย์ ปูคะธรรม พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำ อช. ครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา พช.” พัฒนาพื้นที่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ อำเภอศรีสงคราม” เพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่จัดตั้งเป็น “ศูนย์โฮมฮัก ปลูกผัก ปันแนวดี วิถีนครพนม (กองทุนเมล็ดพันธุ์) สาขา อำเภอศรีสงคราม” ตามโครงการ”นครพนมสร้างสุข บำบัดทุกข์ ด้วยชุมชนท้องถิ่น” (Nakhon Phanom Happy Creation) โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างปกครองอำเภอศรีสงคราม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม ปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม กพสอ.ศรีสงคราม ผู้นำ อช. และครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” โดยร่วมกันพัฒนาพื้นที่ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 16 เมตร ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบการปลูกพืชผักสวนครัว และพืชสมุนไพรซึ่งเป็นทั้งอาหารและยารักษาโรคต่างๆหลายโรครวมทั้งโควิด-19 อย่างกระชาย ขิง ฟ้าทลายโจร และส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูก เพราะหากทุกครัวเรือนมีการปลูกพืชสมุนไพรไทย จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่พี่น้องประชาชน สามารถพึ่งตนเองได้ ในท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 นี้ ได้อย่างปลอดภัย และต่อเนื่องจนเป็นนิสัยหรือวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัวสร้างความมั่นคงด้านอาหาร โดยได้รับการสนับสนุนต้นกล้าและวัสดุ จากหน่วยงานภาคี ดังนี้

🎯สมุนไพรไทย เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันและบรรเทาอาการเบื้องต้นของไข้หวัด หรือป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ เช่น กระชาย พบว่า สารสกัดของกระชายขาว สามารถแสดงฤทธิ์ในการต้านไวรัสทั้งในระยะก่อนและหลังการติดเชื้อ นอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่นเดียวกับฟ้าทะลายโจร โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้การรับรองแล้วว่ามีสารแอนโดกราโฟไลด์รักษาโรคได้และช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย โดยนายอำเภอศรีสงคราม รณรงค์ให้ทุกหน่วยงาน / ทุกหมู่บ้าน / ทุกครัวเรือนปลูก เพื่อเป็นสมุนไพรทางเลือกในการสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย
🚩เกษตรอำเภอ มอบต้นไพล ตะไคร้ ผักแพว
🚩ปศุสัตว์อำเภอ มอบหญ้าแพงโกล่าอัดก้อนเพื่อคลุมดิน
🚩นายสราวุฒิ สวรรยาสุวรรณ ครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา พช.” สนับสนุนปุ๋ยหมักแห้ง 5 กระสอบ, น้ำหมักชีวภาพ สำหรับปรับสภาพและบำรุงดินแปลงปลูก
🚩นายสนทยา นีระกุล ผู้นำ อช.ตำบลสามผง มอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร และ กระชายขาว
🚩ร้านสันติภาพพันธุ์ไม้ อำเภอศรีสงคราม สนับสนุนต้นกล้าผักสวนครัว และสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร มะกรูด มะนาว กะเพราแดง กะเพรา สะระแหน่ ผักแพว แมงลัก แค

🎯ในการนี้ อำเภอศรีสงคราม กำหนดขับเคลื่อนกิจกรรมปลูกผักสวนครัว/สมุนไพร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการกำหนดจุดนำร่องสร้างครัวชุมชน/ถนนกินได้ ระดับอำเภอ/ตำบล รวม 10 แห่ง ดังนี้
🚩จุดนำร่องระดับอำเภอ ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ อำเภอศรีสงคราม (ข้างชมรม ผรส.อำเภอศรีสงคราม ที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม ในวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2564
⏰- วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ปรับพื้นที่และเตรียมแปลงสำหรับการปลูก
⏰- วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ร่วมกันปลูกผักสวนครัวและสมุนไพร ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำมา เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ กระชาย ฟ้าทะลายโจร มะกรูด มะนาว แค ฯลฯ

🚩จุดนำร่องระดับตำบล จำนวน 9 ตำบลๆละ 1 แห่ง กำหนดแผนปฏิบัติการระหว่างวันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2564 ดังนี้
🎯ต.ศรีสงคราม (บ.ยางงอย ม.3) วันที่ 15-ก.ค.-64
🎯ต.นาเดื่อ (บ.อีอูด ม.3) วันที่ 20-ก.ค.-64
🎯ต.บ้านเอื้อง (บ.หนองผือ ม.11) วันที่ 22-ก.ค.-64
🎯ต.สามผง (บ.ศรีเวินชัย ม.6) วันที่ 24-ก.ค.-64
🎯ต.ท่าบ่อสงคราม (บ.ดอนสมอ ม.1) วันที่ 23-ก.ค.-64
🎯ต.บ้านข่า (บ.นาหนองยาว ม.7) วันที่ 29-ก.ค.-64
🎯ต.นาคำ (บ.เหล่า ม.4) วันที่ 21-ก.ค.-64
🎯ต.โพนสว่าง (บ.โพนขาว ม.3) วันที่ 27-ก.ค.-64
🎯ต.หาดแพง (บ.อ้วน ม.4 “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562”) วันที่ 28-ก.ค.-64

📸ประชาสัมพันธ์ : โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
🚨ศรีสงคราม : เมืองปลา 🦈
➡️Change For Good ⬅️
🎯เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 6 times, 1 visits today)