🚨พช.ศรีสงคราม : รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” จากทีมนิเทศ พช.นครพนม🚨

เข้าชม 9 ครั้ง

🚨พช.ศรีสงคราม : รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” จากทีมนิเทศ พช.นครพนม🚨

⏰วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นางวรนุช กรุงเกตุ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวพจนีย์ คำมงคุณ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนายศิริชัย ธนะอุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่อำเภอศรีสงคราม เพื่อติดตามนิเทศและมอบแนวปฏิบัติการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🚨 อำเภอศรีสงคราม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม กำหนดดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 18 ครัวเรือน/หมู่บ้าน ในพื้นที่ 9 ตำบลๆละ 2 หมู่บ้าน งบประมาณ 872,400 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยมีพื้นที่ดำเนินงานขนาดแปลง 1 ไร่ จำนวน 17 ครัวเรือน และขนาดแปลง 3 ไร่ จำนวน 1 ครัวเรือน โดยทั้ง 18 ครัวเรือน กำหนดใช้แบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

🚨 ในการนี้นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม ได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานขุดปรับพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ดังนี้
🎯ความก้าวหน้าการขุดปรับพื้นที่
➡️ดำเนินขุดปรับพื้นที่ แล้วเสร็จ จำนวน 4 แปลง
➡️อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางกลิดในการขุด จำนวน 2 แปลง
➡️อยู่ระหว่างขุดปรับพื้นที่ จำนวน 1 แปลง

🎯ปัญหา/อุปสรรค
➡️ปริมาตรดินขุดไม่ถึง 1,500 ลบ.ม. ในบางแปลง อันเนื่องมาจากบริเวณแปลงติดกับพื้นที่ข้างเคียง ระยะร่นไม่เพียงพอต่อการขุดคลองไส้ไก่
➡️ปัญหาอุปสรรคการสไลด์ของตะพักบ่อและคลองไส้ไก่ เนื่องจากบริเวณที่ขุดเป็นดินทราย มีตาน้ำใต้ดินไหลปริมาณมากและไหลอย่างต่อเนื่อง
➡️อุปสรรคจากฝนตก ทำให้ยากต่อการขุดปรับพื้นที่
➡️บางแปลงครัวเรือนต้นแบบรอเก็บเกี่ยวข้าวนาปลัง ทำให้ยังไม่สามารถเข้าดำเนินการได้

🚨ในโอกาสนี้ อำเภอศรีสงครามนำคณะนิเทศลงพื้นที่ติดตามการขุดปรับพื้นที่แปลงนางสาวนิคม บุพศิริ ครัวเรือนต้นแบบหมู่ที่ 3 ต.ศรีสงคราม ดำเนินการขุดปรับพื้นที่ตามแบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยดำเนินการในพื้นที่ 1 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 2 : 3 ชนิดดินร่วนปนทราย โดยมีนายช่างผู้ควบคุมงาน นายสัมฤทธิ จันฤาชัย นายช่างโยธาชำนาญงาน จาก อบต.นาเดื่อ และนายช่างที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับ นายอดิรุจ งามนาศรี นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ศรีสงคราม นายพงษ์ศักดิ์ ศรีลาศักดิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาเดื่อ ครัวเรือนต้นแบบ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อจำกัด และข้อเน้นย้ำในแนวปฏิบัติการขุดปรับพื้นที่ให้เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดฯ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”

🚨ก่อนกลับ ทีมนิเทศได้ตรวจเยี่ยมแปลงนายมงคล สิงห์แขก ครัวเรือนต้นแบบบ้านยางงอย หมู่ 10 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ซึ่งขุดปรับใกล้แล้วเสร็จเป็นแปลงที่สี่ของอำเภอ โดยคณะนิเทศได้แนะนำให้ครัวเรือนดำเนินการคลุมดิน และขุดคลองไส้ไก่ บ่อดักตะกอน และหลุมขนมครกบริเวณคันแปลง และตะพักบ่อ เพื่อชะลอการไหลขอน้ำจากฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ ลดการไสล์ดของโคก และขอบบ่อ

🚨ศรีสงคราม : เมืองปลา 🦈
➡️Change For Good ⬅️
🎯เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 9 times, 1 visits today)