🚨พช.ศรีสงคราม : ถ่ายทำสื่อประกอบโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ตำบลสามผง🚨

เข้าชม 8 ครั้ง

 

🚨พช.ศรีสงคราม : ถ่ายทำสื่อประกอบโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ตำบลสามผง🚨

⏰วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม มอบหมายให้นางทวีสิน ศิริวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากร) นายวีระยุทธ โสมสุพิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาววิภาดา ชาลีเอ่น นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในพื้นที่ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม และถ่ายภาพและคลิปวิดีโอ เพื่อจัดทำสื่อนำเสนอผลการขับเคลื่อน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยได้รับความร่วมมือจากกำนันตำบลสามผง แกนนำผู้นำการเปลี่ยนแปลง เทศบาลตำบลสามผง ในการอำนวยความสะดวก และร่วมแชร์ผลการขับเคลื่อนโครงการ “สามผงรวมพลังสร้างสุข บำบัดทุกข์ด้วยชุมชนท้องถิ่น : 1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ผู้นำชุมชน/ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญ และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน การสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ในการเตรียมความพร้อม และรับมือต่อสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ ในปัจจุบัน โดยเรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อยกระดับการพัฒนาตำบล หมู่บ้านของตนเองได้

🚨ศรีสงคราม : เมืองปลา 🦈
➡️Change For Good ⬅️
🎯เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 8 times, 1 visits today)