🚨พช.ศรีสงคราม : ขับเคลื่อนมาตรการพักชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บรรเทาความเดือดร้อนสมาชิกจากการแพร่ระบาดโรคโควิด 19🚨

เข้าชม 10 ครั้ง

🚨พช.ศรีสงคราม : ขับเคลื่อนมาตรการพักชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บรรเทาความเดือดร้อนสมาชิกจากการแพร่ระบาดโรคโควิด 19🚨

⏰วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม มอบหมายให้นางทวีสิน ศิริวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากร) ร่วมกับนางสาววิภาดา ชาลีเอ่น นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ให้บริการกลุ่มสตรีที่มาแสดงตนใช้สิทธิพักชำระหนี้ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก ที่มีหนี้หรือหนี้ค้างชำระ หากลูกหนี้รายใดประสงค์ขอรับความช่วยเหลือตามประกาศนี้ ให้ยื่นเรื่อง ณ สำนักงานเลขานุการ อกส.อ.ศรีสงคราม (พช.ศรีสงคราม) ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ประกาศ ( 1 ก.พ. – 1 พ.ค. 2564)

🚨 โดยมีแนวทางที่สำคัญจำแนกตามกลุ่มสมาชิกลูกหนี้ ดังนี้
🎯1) สมาชิกลูกหนี้รายเดิมที่เคยใช้สิทธิพักชำระหนี้ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 จะขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้ต่อไปอีก 12 เดือน
🎯2) สมาชิกลูกหนี้ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิพักชำระหนี้ ซึ่งมีหนี้หรือหนี้ค้างชำระที่ถึงกำหนดชำระในห้วงตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 จะพิจารณาดำเนินการพักชำระหนี้ให้เป็นระยะเวลา 12 เดือน ทั้งเงินต้น ดอกเบี้ยตามสัญญา ดอกเบี้ยผิดนัด และเบี้ยปรับ (ถ้ามี) ทั้งงวดที่ค้างชำระก่อนหน้า และงวดที่อยู่ระหว่างการพักชำระหนี้จนกว่าจะครบระยะเวลาการพักชำระหนี้ โดยจำแนกลูกหนี้ ดังนี้
➡️กรณีลูกหนี้ไม่มีหนี้ค้างชำระ/ไม่ผิดนัดชำระ ให้มาแสดงตนและจัดทำข้อตกลงแนบท้ายสัญญากู้ยืมเงิน
➡️กรณีลูกหนี้ผิดนัดชำระ ต้องดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อกำหนดงวดชำระเป็นรายเดือน ไม่เกิน 24 งวด ลูกหนี้จะได้รับสิทธิลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเหลืออัตราร้อยละ 1 ต่อปี ในระยะ 3 เดือนแรก และหากลูกหนี้มีวินัยทางการเงินชำระหนี้ตรงตามที่กำหนด ในเดือนที่ 4 เป็นต้นไปลูกหนี้จะได้รับสิทธิลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเหลือในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี

🚨 ณ ปัจจุบัน อำเภอศรีสงคราม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม ดำเนินการประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีกลุ่มสตรีที่กู้เงินกองทุนประเภทเงินทุนหมุนเวียนในพื้นที่อำเภอศรีสงครามและได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาแสดงตนเพื่อใช้สิทธิตามมาตรการพักชำระหนี้และปรับโครงสร้างหนี้ ดังนี้
➡️การพักชำระหนี้ มาแสดงตนและใช้สิทธิพักชำระหนี้จำนวน 43 โครงการ และไม่ประสงค์ใช้สิทธิฯ จำนวน 3 โครงการ และอยู่ระหว่างเตรียมมาแสดงตน จำนวน 1 โครงการ
➡️การปรับโครงสร้างหนี้ มาแสดงตนใช้สิทธิ จำนวน 3 โครงการ (และปิดโครงการแล้วจำนวน 1 โครงการ

🚨ศรีสงคราม : เมืองปลา 🦈
➡️Change For Good ⬅️
🎯เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 10 times, 1 visits today)