🚨พช.ศรีสงคราม : ติดตามความก้าวหน้า ตรวจเยี่ยมพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” พื้นที่แปลง บ้านยางงอย หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม🚨

เข้าชม 3 ครั้ง

🚨พช.ศรีสงคราม : ติดตามความก้าวหน้า ตรวจเยี่ยมพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” พื้นที่แปลง บ้านยางงอย หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม🚨

⏰วันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม มอบหมายให้นางสุภาพร ศรีประทุม จพ.พช.ชำนาญงาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขุดปรับปรุงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ณ แปลงนางสาวนิคม บุพศิริ ครัวเรือนต้นแบบบ้านยางงอย หมู่ 3 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ซึ่งขุดปรับพื้นที่เป็นแปลงที่หกของอำเภอ โดยดำเนินการขุดปรับพื้นที่ตามแบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยดำเนินการในพื้นที่ 1 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 2 : 3 ชนิดดินร่วนปนทราย โดยมีงานขุดปรับพื้นที่ปริมาตรดินขุด จำนวน 1,500 ลูกบาศก์เมตร โดยมีนายช่างผู้ควบคุมงาน คือ นายสัมฤทธิ์ จันฤาชา นายช่างโยธาชำนาญงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม

🚨 อำเภอศรีสงคราม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม กำหนดดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 18 ครัวเรือน/หมู่บ้าน ในพื้นที่ 9 ตำบลๆละ 2 หมู่บ้าน งบประมาณ 872,400 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยมีพื้นที่ดำเนินงานขนาดแปลง 1 ไร่ จำนวน 17 ครัวเรือน และขนาดแปลง 3 ไร่ จำนวน 1 ครัวเรือน โดยทั้ง 18 ครัวเรือน กำหนดใช้แบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

🎯จากการติดตาม ผู้รับเหมาดำเนินการขุดปรับพื้นที่ตามแบบมาตรฐานรายละเอียดงานเป็นวันแรกโดยแล้วเสร็จในส่วนของการขุดดินพร้อมปรับแต่งบ่อน้ำ บ่อที่ 1 ที่ความลึก 4.5 เมตร ปริมาตรดินขุดรวม 400 ลบ.ม. คงเหลือปริมาณงานขุดร่องน้ำ ปริมาตรดินขุด 750 ลบ.ม. และการขุดดินพร้อมปรับแต่งบ่อที่ 2 ปริมาตรดินขุด 350 ลบ.ม. คาดการณ์ใช้เวลาขุดปรับอีก 2 วัน

🚨ศรีสงคราม : เมืองปลา 🦈
➡️Change For Good ⬅️
🎯เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 3 times, 1 visits today)