🚨พช.ศรีสงคราม : ติดตามความก้าวหน้า ตรวจเยี่ยมพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” พื้นที่แปลง บ้านยางงอย หมู่ 10 ต.ศรีสงคราม🚨

เข้าชม 3 ครั้ง

🚨พช.ศรีสงคราม : ติดตามความก้าวหน้า ตรวจเยี่ยมพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” พื้นที่แปลง บ้านยางงอย หมู่ 10 ต.ศรีสงคราม🚨

⏰วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม พร้อมด้วยนางสุภาพร ศรีประทุม จพ.พช.ชำนาญงาน นางทวีสิน ศิริวงค์ นว.พช.ชำนาญการ นางสาวพิชญานิน วิโย นว.พช.ชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขุดปรับปรุงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ณ แปลงนายมงคล สิงห์แขก ครัวเรือนต้นแบบบ้านยางงอย หมู่ 10 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ซึ่งขุดปรับใกล้แล้วเสร็จเป็นแปลงที่สี่ของอำเภอ โดยดำเนินการขุดปรับพื้นที่ตามแบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยดำเนินการในพื้นที่ 1 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 1 : 3 ชนิดดินร่วนปนทราย โดยมีงานขุดปรับพื้นที่ปริมาตรดินขุด จำนวน 1,500 ลูกบาศก์เมตร โดยมีนายช่างผู้ควบคุมงาน คือ นายสัมฤทธิ์ จันฤาชา นายช่างโยธาชำนาญงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม

🚨 อำเภอศรีสงคราม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม กำหนดดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 18 ครัวเรือน/หมู่บ้าน ในพื้นที่ 9 ตำบลๆละ 2 หมู่บ้าน งบประมาณ 872,400 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยมีพื้นที่ดำเนินงานขนาดแปลง 1 ไร่ จำนวน 17 ครัวเรือน และขนาดแปลง 3 ไร่ จำนวน 1 ครัวเรือน โดยทั้ง 18 ครัวเรือน กำหนดใช้แบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

🎯จากการติดตาม ผู้รับเหมาดำเนินการขุดปรับพื้นที่ตามแบบมาตรฐานรายละเอียดงานเป็นวันที่ 2 โดยแล้วเสร็จในส่วนของการขุดดินพร้อมปรับแต่งบ่อน้ำ บ่อที่ 1 ที่ความลึก 5 เมตร ปริมาตรดินขุดรวม 500 ลบ.ม. และรายละเอียดงานขุดร่องน้ำ ปริมาตรดินขุด 600 ลบ.ม. โดยมีรายละเอียดการขุดดินพร้อมปรับแต่งบ่อที่ 2 ปริมาตรดินขุด 400 ลบ.ม. ที่ต้องดำเนินการต่อในวันที่ 23 เมษายนนี้ โดยนายมงคล สิงห์แขก ครัวเรือนต้นแบบ กล่าวว่า มีความพึงพอใจในการขุดปรับพื้นที่ และขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชน ที่สนับสนุนงบประมาณในการปรับพื้นที่พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน ในการนี้ได้แจ้งถึงความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เอามื้อสามัคคี” ร่วมกับครอบครัวพัฒนา 30 ครัวเรือน ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และประชาชน / หน่วยงานที่สนใจต่อไป

🚨ศรีสงคราม : เมืองปลา 🦈
➡️Change For Good ⬅️
🎯เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 3 times, 1 visits today)