♻️พช.ศรีสงคราม : Big Cleaning Day การรณรงค์ชาวนครพนมร่วมใจพิฆาตโควิด (COVID-19)🦠

เข้าชม 11 ครั้ง

♻️พช.ศรีสงคราม : Big Cleaning Day การรณรงค์ชาวนครพนมร่วมใจพิฆาตโควิด (COVID-19)🦠

⏰วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอศรีสงคราม มอบหมายให้นายนิมิตร ไชยรัตน์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการพิเศษ ) เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day การรณรงค์ชาวนครพนมร่วมใจพิฆาตโควิด (COVID-19) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยส่วนราชการที่ปฏิบัติราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอ ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณลานจอดรถที่ว่าการอำเภอ และบริเวณสำนักงานของแต่ละหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในสำนักงาน โดยมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลศรีสงคราม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม

🎯ในการนี้นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ชาวนครพนมร่วมใจพิฆาตโควิด (COVID-19) โดยร่วมทำความสะอาดบริเวณลานจอดรถที่ว่าการอำเภอ และทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

🎯กิจกรรม Big Cleaning Day การรณรงค์ชาวนครพนมร่วมใจพิฆาตโควิด (COVID-19) เป็นกิจกรรมที่จังหวัดนครพนมร่วมกับองค์กรภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำหนดจัดขึ้นพร้อมกัน ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความมั่นใจให้กับประชาชนทุกคน อีกทั้งเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ ทั้งนี้จังหวัดนครพนมขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด คือ ยึดถือมาตรการ D-M-H-T-T

D=Distancing เว้นระยะห่างระหว่างกัน
M=Mask Wearing สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
H=Hand washing ล้างมือบ่อยๆ
T=Testing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่
T=Thai Cha na ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือหมอชนะ

🚨ศรีสงคราม : เมืองปลา 🦈
➡️Change For Good ⬅️
🎯เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 11 times, 1 visits today)