🛣 พช.ศรีสงคราม : สนับสนุนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564

เข้าชม 3 ครั้ง

🛣 พช.ศรีสงคราม : สนับสนุนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564

⏰วันที่ 10 เมษายน 2564 นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม มอบหมายให้นางสุภาพร ศรีประทุม เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ตรวจเยี่ยมจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจอำเภอศรีสงคราม

🎯โดยศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนอำเภอศรีสงคราม ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 และดำเนินการตั้งจุดตรวจอำนวยความปลอดภัยทางถนน ระดับอำเภอ จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 สามแยกบ้านปฏิรูป – นาพระชัย อำเภอศรีสงคราม จุดที่ 2 บริเวณสามแยกอำเภอศรีสงคราม-อากาศอำนวย และจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำหมู่บ้าน จำนวน 109 จุด โดยกำหนดช่วงเวลาดำเนินการช่วงคุมเข้ม 7 วัน (ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564)

🚨ศรีสงคราม : เมืองปลา 🦈
➡️Change For Good ⬅️
🎯เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 3 times, 1 visits today)