🚨พช.ศรีสงคราม : ผนึกกำลังนายช่างโยธา อบต.นาเดื่อ ขุดปรับพื้นที่พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ บ้านเหล่า หมู่ 4 ตำบลนาคำ (วันที่ 3)

เข้าชม 5 ครั้ง

🚨พช.ศรีสงคราม : ผนึกกำลังนายช่างโยธา อบต.นาเดื่อ ขุดปรับพื้นที่พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ บ้านเหล่า หมู่ 4 ตำบลนาคำ (วันที่ 3)

🚨 อำเภอศรีสงคราม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม กำหนดดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 18 ครัวเรือน งบประมาณ 872,400 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยมีพื้นที่ดำเนินงานขนาดแปลง 1 ไร่ จำนวน 17 ครัวเรือน และขนาดแปลง 3 ไร่ จำนวน 1 ครัวเรือน โดยทั้ง 18 ครัวเรือน กำหนดใช้แบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับหมู่บ้านโดยกำหนดดำเนินงานขุดปรับพื้นที่ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 14 พฤษภาคม 2564 นี้

⏰โดยในวันที่ 10 เมษายน 2564 นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม มอบหมายให้นางสาวพิชญานิน วิโย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากร) ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานขุดปรับปรุงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลงนางสาวราตรี เคนแสง ครัวเรือนต้นแบบบ้านเหล่า หมู่ 4 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นจุดแรกของอำเภอ โดยดำเนินการขุดปรับพื้นที่ตามแบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยดำเนินการในพื้นที่ 1 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 1 : 2 ชนิดดินทราย โดยมีงานขุดปรับพื้นที่ปริมาตรดินขุด จำนวน 1,500 ลูกบาศก์เมตร ลักษณะภูมิสังคมที่สำคัญคือ ได้รับผลกระทบน้ำท่วมที่นาจากปริมาณน้ำที่ไหลหลากเข้าท่วมที่นาในช่วงฤดูฝน การปรับงานขุดจึงมุ่งป้องกันปัญหาน้ำท่วมพื้นที่นา โดยมีนายช่างผู้ควบคุมงานคือ นายสัมฤทธิ์ จันฤาชา นายช่างโยธาชำนาญงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม

🚨 ในวันที่ 3 ของการขุดปรับพื้นที่ ยังพบปัญหาอุปสรรคการสไลด์ของคลองไส้ไก่เนื่องจากบริเวณที่ขุดเป็นดินทราย มีตาน้ำใต้ดินไหลปริมาณมากและไหลอย่างต่อเนื่อง ทำให้การขุดเกิดความล่าช้าและยังไม่เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดการขุดซึ่งนายช่างผู้ออกแบบและควบคุมงานจะได้หาวิธีในการแก้ไขปัญหาต่อไป
🚨ศรีสงคราม : เมืองปลา 🦈
➡️Change For Good ⬅️
🎯เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 5 times, 1 visits today)