🚨พช.ศรีสงคราม : ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) สรุผลการดำเนินงานไตรมาส 2 และจัดทำแผนการปฏิบัติงานไตรมาส 3💰

เข้าชม 4 ครั้ง

🚨พช.ศรีสงคราม : ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) สรุผลการดำเนินงานไตรมาส 2 และจัดทำแผนการปฏิบัติงานไตรมาส 3💰

⏰วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม มอบหมายให้นายวีระยุทธ โสมสุพิน พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานผู้นำ อช. ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอศรีสงคราม ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม ชั้น 2 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) จำนวน 18 คน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 2 และจัดทำแผนการปฏิบัติงานไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🎯กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาอาสาพัฒนา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2512 โดยการส่งเสริมให้ประชาชนที่มีจิตใจเสียสละ เข้ามาเป็นอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ทำหน้าที่เป็นแกนนำในการประสานงานระหว่างผู้นำ องค์กรชุมชน และภาคีการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 รองรับการปฏิบัติงาน ซึ่งตามระเบียบฯ กำหนตให้มี อช. หมู่บ้านละไม่น้อยกว่า 4 คน โดยให้มีจำนวน ชาย หญิง ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน และผู้นำ อช. ตำบลละ 2 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 1 คน ทั้งนี้ ผู้นำ อช. ได้รับค่าตอบแทน คนละ 500 บาท ต่องวดปฏิบัติงาน ปัจจุบันอำเภอศรีสงคราม มี อช. จำนวน 109 หมู่บ้าน รวม 436 คน และมีผู้นำ อช. จำนวน 9 ตำบล รวม 18 คน ซึ่งผู้นำ อช. ถือเป็นเพื่อนคู่คิดของพัฒนากรในการปฏิบัติงานในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน มาอย่างยาวนาน

✅ อช./ผู้นำ อช. ได้รับมอบ 10 ภารกิจเพิ่มเติมจากกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้
1) การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. /กชช.2ค.
2) การขับเคลื่อนแผนชุมชน
3) การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) การจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน
5) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6) การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย
7) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
8) การแก้ไขปัญหาความยากจน
9) การส่งเสริมอาชีพ
10) การส่งเสริมกองทุนชุมชน

✅โดยในไตรมาสที่ 3 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม ได้มอบหมายภารกิจหลักเพิ่มเติมให้ผู้นำ อช.ทุกตำบล ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่อำเภอศรีสงคราม จำนวน 9 ตำบล รวมทั้งสิ้น 18 แปลง โดยให้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย ร่วมกับครอบครัวพัฒนาต่อไป

🚨ศรีสงคราม : เมืองปลา 🦈
➡️Change For Good ⬅️
🎯เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 4 times, 1 visits today)