🚨พช.ศรีสงคราม : จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีฯ” โดยช่างทออำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายออนไลน์💰

เข้าชม 5 ครั้ง

🚨พช.ศรีสงคราม : จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีฯ” โดยช่างทออำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายออนไลน์💰

⏰วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม มอบหมายให้ นางสุภาพร ศรีประทุม พัฒนากรผู้รับผิดชอบงาน OTOP และนางทวีสิน ศิริวงค์ พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ ได้ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ประทานแก่ประชาชนโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน ผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) สื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน ให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ เพื่อให้ผู้ที่มีฝีมือในเชิงช่างศิลปหัตถกรรม กลุ่มทอผ้า ได้นำไปเป็นต้นแบบและสามารถรังสรรค์เรียงร้อยพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามเเบบเอกลักษณ์ประจำถิ่น ดังดำริของพระองค์ ที่ว่า “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือ ความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริมกระตุ้น ผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลเป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัยและทุกโอกาส

🚨 “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ทุกลวดลายเปี่ยมไปด้วยความหมาย อาทิ
ลาย S หมายถึง Sirivannavari สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา /
ลาย S จำนวน 10 แถว หมายถึง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึง ความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน = Eternal Love

⏰โดยอำเภอศรีสงคราม ได้ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิตชุมชนโดยได้ส่งเสริมให้ช่างทอผ้าในพื้นที่อำเภอศรีสงคราม นำลวดลายผ้าพระราชทานแห่งความประทับใจ ไปรังสรรค์ชิ้นงานผ่านเทคนิคการมัดหมี่ผ้าฝ้ายย้อมครามและย้อมสีธรรมชาติ จำนวน 6 กลุ่ม ประกอบด้วย
➡️1) กลุ่มทอผ้าบ้านหนองผือ หมู่ที่ 16
➡️2) กลุ่มทอผ้าบ้านดอนสมอ
➡️3) กลุ่มทอผ้าครามบ้านดอนมงคล
➡️4) กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม ม.13 ต.บ้านข่า
➡️5) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านศรีเวินชัย ม.6,13 ต.สามผง
➡️6) กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านนาหนองยาว
💰เพื่อเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายของกลุ่มผู้ผลิตชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจึงได้ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนเป็นสื่อในช่องทางตลาดออนไลน์ของกลุ่มผู้ผลิตชุมชน และสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้ และเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารของหน่วยงานราชการ ประชาชนทั่วไปที่ต้องการซื้อหานำไปออกแบบเป็นเครื่องแต่งกายตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”
🚨ศรีสงคราม : เมืองปลา 🦈
➡️Change For Good ⬅️
🎯เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 5 times, 1 visits today)