พัฒนาชุมชนอำเภอใสสะอาด (อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม)

มิติที่ 1 :: ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

1. ด้านการบริหารงานบุคคล

1.1 ประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใส
1.2 แผนปฏิบัติการ หน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ตามโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด
1.3 หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมปีงบประมาณ 2563
1.4 หลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ และขั้นตอนการโยกย้ายข้าราชการ
1.5 ขั้นตอนการพิจารณาความดีความชอบ

2. ด้านการบริหารงบประมาณ

2.1 คณะทำงานตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ. 2563

3. การส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต 

3.1 ปฏิบัติการปลูกผัก 90 วัน

4. การส่งเสริมค่านิยมองค์การ ABCDEF และ S&P

5. แผนผังการรับเรื่องราวร้องเรียน

มิติที่ 2 :: ด้านการเปิดเผยข้อมูล

1.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
2.คณะทำงานตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
3.มาตรฐานในการให้บริการประชาชน 3 กระบวนการ
4.สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
5.โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ประจำปี 2563

มิติที่ 3 :: ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

1.การเผยแพร่งานตามภารกิจหลักของหน่วยงานให้สาธารณะชนได้รับทราบ
2.การแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด 3 ลำดับ

2.1  งบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี งบประมาณ 27,817,120 บาท
2.2 โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน งบประมาณ 10,192,800 บาท
2.3 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 8,073,300 บาท

3.กิจกรรมเสริมสร้างให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน และประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในภาคราชการ

มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ

1.มาตรการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ปี 2563
2.โครงการเสริมสร้างความผาสุกในองค์กร ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน

มิติที่ 5 :: ด้านสภาพแวดล้อม สถานที่ทำงาน

1.ภาพกิจกรรม 5 ส
2.กิจกรรม ลดและคัดแยกขยะ
3.กิจกรรมงดการใช้พลาสติก ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม NO โฟม

(Visited 23 times, 1 visits today)