ข่าวประชาสัมพันธ์

นายพิทักษ์ศิลป์ แก้วอุ่นเรือน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอศรีสงคราม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงานร่วมกับเครือข่ายการพัฒนา

หนังสือราชการ

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๑๖.๔/ว ๒๙๐ ลว ๑ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่องประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ฉบับที่ ๒)

ประกาศ

คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 934/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๑๖.๔/ว ๒๙๐ ลว ๑ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่องประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ฉบับที่ ๒)