ข่าวประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอศรีสงคราม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงานร่วมกับเครือข่ายการพัฒนา

หนังสือราชการ

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๑๖.๔/ว ๒๙๐ ลว ๑ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่องประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ฉบับที่ ๒)

ประกาศ

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๑๖.๔/ว ๒๙๐ ลว ๑ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่องประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ฉบับที่ ๒)