โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวพิชญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

พัฒนาการอำเภอศรีสมเด็จ

นางรัชนก อาจหาญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลศรีสมเด็จ ตำบลบ้านบาก

นางสาวรานี แก้วสีขาว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลโพธิ์สัย ตำบลสวนจิก

นายรักพงษ์ พงศ์ศาสตร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลโพธิ์ทอง ตำบลหนองแวงควง

นาสาวมลิวรรณ์ วิเชียรสาร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลหนองใหญ่ ตำบลเมืองเปลือย

นางสาวมะลิ แก้วมะไฟ

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน

(Visited 249 times, 1 visits today)