ขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางสาวพิชญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม พัฒนาการอำเภอศรีสมเด็จ ขับเคลื่อนงานประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการฯ และจัดทำแผนพัฒนาตนเองในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๑๕ หมู่บ้าน ณ ห้องประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 52 times, 1 visits today)