ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นเป็นมาของอำเภอศรีสวัสดิ์

ประวัติความเป็นมา

“ศรีสวัสดิ์”มีประวัติการตั้งหมู่บ้านมาช้านานกว่า 200 ปีเศษ ในท้องที่อำเภอศรีสวัสดิ์ มีเมืองอยู่ 2 เมือง มีฐานะเป็นเมืองหน้าด่าน คือ เมืองศรีสวัสดิ์กับเมืองท่ากระดาน เมืองทั้งสองขึ้นตรงต่อเจ้าเมืองกาญจนบุรี ในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้าประดุง พม่าได้ยกกองทัพมารุกรานไทย โดยยกกองทัพมาตีหัวเมืองฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้พร้อมกัน ตีเรื่อยมาจนถึงเมืองศรีสวัสดิ์ และเมืองท่ากระดานทำลายบ้านเรือนราษฎรและวัดเสียหายมาก ราษฎรหลบหนีและถูกจับกุมเป็นเชลย พม่ายกทัพต่อไปจนถึงเมืองลาดหญ้า(เมืองกาญจนบุรีเก่า) และได้ปะทะกับกองทัพไทยจึงได้ถอยทัพกลับไป ตั้งแต่นั้นมาเมืองศรีสวัสดิ์และเมืองท่ากระดานก็ทรุดโทรมลง ในปี พ.ศ.2438 ทางราชการได้จัดการปกครองใหม่ โดยที่เมืองทั้ง 2 มีประชากรน้อยจึงยุบเมืองศรีสวัสดิ์และเมืองท่ากระดาน รวมเป็นกิ่งอำเภอศรีสวัสดิ์ขึ้นตรงต่อเจ้าเมืองกาญจนบุรี ต่อมามีพลเมืองจากถิ่นฐานใกล้เคียงอพยพเข้ามาทำมาหากินมากขึ้น จึงได้ยกฐานะเป็นอำเภอศรีสวัสดิ์ ในปี พ.ศ. 2444 และในปี พ.ศ. 2449 ได้ยุบมาเป็นกิ่งอำเภอโดยขึ้นต่ออำเภอสังขละบุรี และปี พ.ศ. 2467 ได้โอนมาขึ้นกับอำเภอเมืองกาญจนบุรีจนกระทั้งปี พ.ศ. 2508 ก็ได้ยกฐานะเป็นอำเภอศรีสวัสดิ์

อำเภอศรีสวัสดิ์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ              ติดกับ  อำเภอบ้านไร่ (จังหวัดอุทัยธานี)

ทิศตะวันออก       ติดกับ  อำเภอหนองปรือ อำเภอบ่อพลอย และ อำเภอด่านช้าง (จังหวัดสุพรรณบุรี)

ทิศใต้                   ติดกับ  อำเภอเมืองกาญจนบุรี

ทิศตะวันตก          ติดกับ  อำเภอไทรโยค และ อำเภอทองผาภูมิ

พื้นที่ : 3,295.9 ตารางกิโลเมตร

ประชากร : 25,465 คน (พ.ศ. 2557)

ความหนาแน่น : 7.72 คน / ตารางกิโลเมตร

การปกครองส่วนภูมิภาค : อำเภอศรีสวัสดิ์ แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น แบ่งพื้นที่การปกครองตามพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ออกเป็น 6 ตำบล 33 หมู่บ้าน

(Visited 2,678 times, 1 visits today)