การประชุมมอบนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รับฟังการประชุมมอบนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ (คจพ.อ.) ศรีสัชนาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
                                    
(Visited 8 times, 1 visits today)