ข่าวประชาสัมพันธ์

นายนาท บัวแก้ว

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอศรีสัชนาลัยอำเภอศรีสัชนาลัย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน